Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - na zagospodarowanie i dzierżawę na Głowicy Molo Spacerowego o pow. 363 m2 od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2020 z przeznaczeniem na świadczenie usług gastronomicznych.

Przetargi/sprzedaż

 

Uwaga - Sprostowanie dotyczące treści.


Kołobrzeg, 02.12.2015 r.

CSiR.40.5.2015.KJG

Ogłoszenie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na zagospodarowanie i dzierżawę pomieszczenia oraz części tarasu Głowicy Molo Spacerowego, posadowionego na części gruntu pokrytego wodami morza terytorialnego, będących w użyczeniu MOSiR o łącznej powierzchni około 363 m 2 na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2020 roku, z przeznaczeniem na świadczenie usług gastronomicznych.

I. Przedmiotem konkursu jest zagospodarowanie pomieszczenia oraz tarasu Głowicy Molo Spacerowego w Kołobrzegu w celu świadczenia usług gastronomicznych. Na terenie objętym dzierżawą jako uzupełniające do funkcji podstawowej (gastronomicznej) dopuszcza się prowadzenie sprzedaży pamiątek, rękodzieła, produktów lokalnych, napojów alkoholowych, a także prowadzenie usług rekreacyjno – sportowych oraz organizację imprez kulturalnych, przy czym dzierżawca zobowiązany będzie do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych w celu bezwzględnego zachowania ciszy nocnej po godzinie 22.

1. Dzierżawa dotyczy pomieszczenia oraz części taras u na poziomie dolnym G łowicy Molo (o łącznej powierzchni – 363 m 2 ):

1) pomieszczenie na Głowicy Molo (patrz załącznik nr 1- oznaczone kolorem czerwonym) o powierzchni 83 m 2 do wyłącznej dyspozycji dzierżawcy i zaaranżowane wg uznania dzierżawcy. Po okresie dzierżawy pomieszczenie musi zostać przywrócone do stanu pierwotnego. Jeżeli wykonane przez dzierżawcę roboty podniosą walory użytkowe i funkcjonalne pomieszczenia, wydzierżawiający wyrazi zgodę na ich pozostawienie bez konieczności przywracania stanu pierwotnego, jednakże bez możliwości dochodzenia zwrotu poniesionych nakła dów przez dzierżawcę. Dzierżawca zobowiązany będzie do zaaranżowania w ramach w/w pomieszczenia ogólnodostępnej toalety. Pomieszczenie wyposażone jest w:

a) instalację oświetleniową ( główną i ewakuacyjną) – zabezpieczenie B10 – 3 szt;

b) instalację elektryczną jednofazową ( gniazda 220-230V) – zabezpieczenie B16 – 2 szt i C16 – 3 szt;

c) instalację elektryczną trójfazową (zasilanie pompy ścieków) – zabezpieczenie B16.

Instalacje z lit. a-c opomiarowane na oddzielnym podliczniku, usytuowanym w szafce elektrycznej przy wejsciu na molo

d) instalację zimnej wody z licznikiem usytuowanym w studzience przed wejściem na molo;

e) instalację ciśnieniową ściekową;

f) elektryczny podgrzewacz wody;

g) armaturę łazienkową: umywalka i WC.

2) taras dolny (patrz załącznik nr 1- oznaczony kolorem zielonym) o powierzchni 280 m 2 - ogólnie dostępny. Dopuszcza się zagospodarowanie dzierżawionej powierzchni tarasu w zakresie:

a) aranżacji estetycznych miejsc konsumpcyjnych w tym: krzeseł, siedzisk, stolików, ław, koszy plażowych wraz z elementami małej architektury w tym: ławeczki, donice itp.;

b) wykonania lekkiej zabudowy barowej w podcieniach wraz z lekkim zadaszeniem typu: markizy, pergole;

c) częściowego zadaszenia miejsc konsumpcyjnych w formie lekkiej np. parasole.

2. Zagospodarowanie obiektu winno być adekwatne do reprezentacyjności miejsca oraz dostosowane do warunków środowiskowych panujących w strefie nadmorskiej. Kolorystyka powinna być dopasowana do aktualnego wystroju Molo Spacerowego.

3. Warunkiem aranżacji tarasu dolnego jest pozostawienie jego ogólnodostępności oraz zachowanie ciągów pieszych. Organizator konkursu wymaga aby ciąg pieszy, między innymi do strefy przybijania łodzi, w tym również WOPR, mierzył co najmniej 1,5 m szerokości i znajdował się przy barierce tarasu na całej jego długości.

4. Organizator konkursu informuje, że infrastruktura branżowa, wodno – kanalizacyjna nie jest przystosowana do pracy w warunkach zimowych (tj. temp. ujemnych) z uwagi na brak izolacji instalacji.

II. Warunki:

 1. Minimalna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 45 .000,00 rocznie, powiększona o należny podatek VAT w obowiązującej stawce.

 2. Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 15 marca każdego roku kalendarzowego, w którym obowiązuje umowa na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora konkursu.

 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 10 . 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 17.12.2015 roku na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu nr 58 1020 2821 0000 1002 0107 8302. Za skutecznie wniesione wadium Organizator konkursu uzna wadium, które przed upływem terminu otwarcia ofert znajduje się na w/w koncie.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika konkursu, który postępowanie wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu. W przypadku uchylenia się uczestnika, który konkurs wygrał od zawarcia umowy dzierżawy lub rozwiązania umowy przed upływem jednego roku, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Organizator konkursu zatrzymuje wadium również w sytuacji, kiedy zawarcie umowy dzierżawy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta. Pozostałym uczestnikom postępowania wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po konkursie na podane przez nich konta.

 5. W przypadku unieważnienia postępowania Organizator konkursu niezwłocznie zwraca wadium wszystkim oferentom, którzy wniesli wadium.

 6. Organizator konkursu informuje, że wstęp na Molo Spacerowe może być płatny.

III. Informacje i wymagania w stosunku do oferenta :

1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r.

2. Istotne postanowienia związane z umową zostały określone w projekcie umowy.

3 . Dzierżawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej, wody oraz na odbiór nieczystości powstałych w ramach realizowanej działalności, a także aranżacji we własnym zakresie miejsca na odpady komunalne i poprodukcyjne.

4. Organizator konkursu dopuszcza możliwość realizacji dostaw zaopatrzenia i wywozu śmieci przy użyciu samochodu dostawczego lub innego pojazdu z przyczepką o ile masa całkowita zespołu (dmc) nie przekroczy 3,5 t.
Czynności, o których mowa powyżej Dzierżawca zobowiązany będzie wykonywać w godzinach porannych tj. do godz. 10 00 i wieczornych tj. po godz. 20 00 pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania bezwzględnego pierwszeństwa pieszych.
Powyższe nie zwalnia Dzierżawcy z uzyskania stosownego pozwolenia ze Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na wjazd pojazdem na zgodnie z art.10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z dnia 2012 poz. 1137 z późn. zm.) Przedmiotowe czynności sporadycznie, będą mogły być realizowane poza wyznaczonymi godzinami dostaw przy zachowaniu szczególnej ostrożności i bezwzględnego pierwszeństwa pieszych, za pomocą ręcznego wózka zaopatrzeniowego wyposażonego w koła gumowe.

5. Koszty wykonania wszelkich zaleceń organów kontrolujących: Sanepid, PIP, PSP i innych, odnoszących się do planowanej działalności oraz przedmiotu dzierżawy, będą obciążać wyłącznie Dzierżawcę.

6. Dzierżawca ponosi całkowitą odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe w wyniku prowadzonej działalności na całym obszarze dzierżawionego terenu.

7. Na Dzierżawcy będzie ciążyć obowiązek utrzymywania porządku na dzierżawionym terenie, utrzymywania majątku w stanie niepogorszonym oraz obowiązek prowadzenia książki obiektu.

8. Dzierżawcy nie będzie przysługiwać prawo poddzierżawiania terenu bez zgody Organizatora konkursu.

9. Z uwagi na położenie przedmiotu dzierżawy i narażenie na podtopienia oraz zalania w czasie sztormów, zaleca się zawarcie stosownych umów ubezpieczenia. Przy czym Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z użytkowania części Głowicy Molo Spacerowego w sytuacji wystąpienia złych warunkach atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu.

10. Pomieszczenia znajdujące się na Głowicy Molo można obejrzeć po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Organizatora konkursu.

11. Do konkursu nie zostaną dopuszczone osoby mające zaległości w płatnościach wobec Organizatora konkursu oraz Gminy Miasto Kołobrzeg.

12. Wygranie konkursu i uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości nie zwalnia dzierżawcy z obowiązku uzyskania pozwoleń niezbędnych na realizację planowanych inwestycji.

13. Dodatkowa dokumentacja techniczno-eksploatacyjna molo (remontowa, remontowa-podwykonawcza, instrukcja użytkowania), dostępna jest w biurze MOSiR przy ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg oraz na stronie internetowej www.bip.mosir.kolobrzeg.pl

14. Szczegółowyc h informacji udziela Jacek Kuś Specjalista ds. utrzymania pasa technicznego i kąpieliska w MOSiR, tel. 607-810-450 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.

IV. Termin i warunki składania ofert :

 1. Termin składania ofert: 21 . 12.2015 r. do godziny 10:00.

 2. Oferty wraz z załącznikami należy przesłać na adres Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg w zamkniętej kopercie z napisem "Zagospodarowanie i Dzierżawa pomieszczeń oraz części tarasu Głowicy Molo Spacerowego w Kołobrzegu" lub złożyć osobiście w sekretariacie w dni powszednie, w godz. 7:30 – 14:30.

V. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub inną techniką trwałą, pod rygorem nieważności.

 2. Każdy oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę. Oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania konkursowego.

 3. Oferty niekompletne lub złożone po terminie, będą odrzucone.

VI. Oferta powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail) oferenta lub nazwę jego firmy, jeśli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

 2. Datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub innej osoby upoważnionej do podpisania oferty. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji z CEiDG).

 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią umowy i przyjmuje warunki umowy bez zastrzeżeń.

 4. Zaakceptowany (podpisany) projekt umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 5. Oferowaną wysokość rocznego czynszu (netto i brutto).

 6. Określenie wartości planowanej inwestycji, koszt realizacji (nakłady). Oferent powinien podać szacunkowy koszt zagospodarowania pomieszczenia oraz części tarasu Głowicy Molo Spacerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą według podanych wytycznych.

 7. Koncepcję wraz z wizualizacją zagospodarowania pomieszczenia i części tarasu Głowicy Molo Spacerowego.

 8. Określenie terminu wykonania zagospodarowania pomieszczenia i części tarasu Głowicy Molo, jednakże nie później niż do dnia 31 marca 2016 r.

 9. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.

 10. Oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę aktualnego (tzn. wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczeń i potwierdzeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 11. Dowód potwierdzający wpłatę wymaganego wadium.

VII. Wybór oferty:

 1. Otwarcie ofert nastąpi 21 .1 2.2015 r. o godz. 10.30 w sali prasowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

 2. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert podane zostaną nazwy oraz adresy podmiotów, które złożyły oferty, a także informacje dotyczące zaoferowanej ceny. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania.

 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ciągu maksymalnie siedmiu dni od daty otwarcia.

 4. Oceny ofert dokona komisja powołana zarządzeniem Dyrektora MOSiR, w skład której wejdzie również dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Kołobrzeg, w oparciu o następujące kryteria:

1) wysokość czynszu za dzierżawę – 70%

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:


Algorytm C= ( C o : C n ) x 100 pkt x waga (70%), gdzie:

C – ilość punktów przyznana za kryterium wysokości czynszu za dzierżawę w ofercie rozpatrywanej

C n – najwyższa cena wysokości czynszu za dzierżawę spośród oferowanych

C o – wysokości czynszu za dzierżawę oferty rozpatrywanej


2) wrażenie estetyczne obiektu (wizualizacja, aranżacja, projekt zieleni, koncepcja zagospodarowania pomie szczenia i tarasu) – 30%

Oferty oceniane będą na podstawie koncepcji zagospodarowania obiektu złożonej przez oferentów wraz z ofertami.

Każdy z Wykonawców winien dołączyć do oferty od 5 do 10 rysunków przedstawiających wizualizację wraz z maksymalnie dwustronnym (format A4) opisem proponowanych rozwiązań.

Koncepcje dołączone do oferty winny być przedstawione w formie kolorowych rysunków o formacie A4 przedstawiających obiekt widziany z zewnątrz.

W odniesieniu do kryterium „wrażenie estetyczne budowli” komisja będzie brała pod uwagę również wielofunkcyjność obiektu dla wszystkich grup społecznych i wiekowych. Projekt winien spełniać oczekiwania zarówno dzieci, młodzieży, osób starszych oraz rodzin, a także szkół i innych grup zorganizowanych.

W w/w kryterium k ażdy z członków komisji indywidualnie i samodzielnie (bez jakichkolwiek konsultacji z innymi członkami oraz osobami trzecimi) przydzieli od 1 do 30 punktów. Przyznane przez poszczególnych członków komisji punkty zostaną do siebie dodane, a następnie podzielone przez ilość osób biorących udział w ocenie. Otrzymany wynik zostanie pomnożony przez wagę Kryterium (tj. 30%) i będzie stanowił ocenę oferty w tym kryterium.

 1. Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu, będą stanowiły ocenę oferty. Komisja rekomenduje oferenta, który uzyska największą liczbę punktów.

 2. Dyrektor MOSiR w Kołobrzegu na podstawie opinii komisji konkursowej zatwierdza wybór Dzierżawcy. Od decyzji Dyrektora o wyborze podmiotu nie przysługuje odwołanie.

 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania konkursowego, zakończenia konkursu bez wyboru którejkolwiek z ofert, a także przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia konkursu w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty.

 5. O wyniku postępowania konkursowego powiadamia się uczestników drogą pisemną, ogłoszenie zostanie opublikowane również w Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 6. Organizator konkursu zawiadomi zwycięzcę postępowania o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.


Do pobrania:
1.Ogłoszenie, załączniki: rysunek, projekt umowy.
2. Sprostowanie dotyczące treści.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.