Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE - przetarg nieograniczony - Dowóz dzieci na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w roku szkolnym 2011/2012 (BZP 218823-2011)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

Kołobrzeg, dnia 12 sierpnia 2011 r.

                                      

Nr sprawy 4/2011

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:

 

Dowóz dzieci na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w roku szkolnym 2011/2012”

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać               w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38, tel. (94) 35-51-384 lub pobrać ze strony internetowej www.mosir.kolobrzeg.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Katarzyna Janicka - Golonka – Kierownik Centrum Kongresowego MOSiR, e-mail: k.janicka@mosir.kolobrzeg.pl .

Koszt specyfikacji wynosi 1 0 zł . Należność należy wpłacać gotówką w dziale księgowości lub przelewem na konto PKO BP S.A. O/Kołobrzeg Nr 03 1020 2821 0000 1402 0024 5381.

 

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci ze szkół kołobrzeskich na basen MOSiR znajdujący się przy ul . Łopuskiego 38 w Kołobrzegu . Przewozy winny obywać się wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ , przy czym załączony harmonogram należy traktować jako orientacyjny , a ostateczny zostanie podany po opracowaniu przez szkoły planów zajęć programowych . Harmonogram orientacyjny obejmuje okres przewozów od dnia 05.09.2011 r . do dnia 21.06.2012 r .

Przewozy powinny być wykonywane autobusami niskopodłogowymi (w celu ułatwienia wsiadania i wysiadania przez osoby niepełnosprawne) w liczbie co najmniej 3, z silnikami spełniającymi co najmniej normę EURO 4. Świadczenie usługi autobusem niespełniającym normę EURO 4 będzie dopuszczalne jedynie w przypadku chwilowej niesprawności autobusu spełniającego normę EURO 4, przez okres niezbędny do usunięcia awarii lub uszkodzenia. Przez autobus niskopodłogowy rozumie się autobus, który nie posiada stopni wejściowych,                 a wysokość podłogi przy zastosowaniu przyklęku nie przekracza 30 cm od jezdni.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.

Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.

Oferty należy złożyć w sekretariacie MOSiR w terminie do dnia 24.08.2011r. do godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. w sali konferencyjnej MOSiR w dniu 24.08.2011r. o godz.1000.

Kod CPV – 60.10.00.00-9

Termin realizacji zamówienia: od 05.09.2011r. do 21.06.2012r.

Termin związania ofertą – 30 dni

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%

 

     Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1 do 4 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r . (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) oraz którzy:

(a)     przedłożą wypełniony i podpisany formularz oferty;

(b)    przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

(c)     przedłożą oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę aktualnego (tzn. wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

(d)    przedłożą oświadczenie , że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;   

(e)     przedłożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

(f)     wykażą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w przypadku opłacenia polisy przelewem należy dołączyć wyciąg z konta lub inne potwierdzenie z banku o opłaceniu polisy);

(g)    przedłożą licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie                 z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.);

(h)    przedłożą o świadczenie, stwierdzające że osoby (kierowcy), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia tj. prawo jazdy kategorii D wymagane przepisami prawa o ruchu drogowym (Dz. U z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.);

(i)      przedłożą   k serokopię dowodów rejestracyjnych autobusów będących środkami do realizacji zamówienia;

(j)      w przypadku leasingu autobusów będących środkami do realizacji zamówienia – przedłożą dokument, który dowodzi, że Wykonawca jest leasingobiorcą autobusu (korzystającym i pobierającym pożytki), a podmiot wymieniony w dowodzie rejestracyjnym autobusu, leasingodawcą (finansującym);

(k)    przedłożą Kserokopie wyciągów ze świadectw homologacji autobusów będących środkami do realizacji zamówienia .

 

Ogłoszenie zostało wysłane i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych                  w dniu 12.08 . 2011r. pod numerem 218823-2011.

 

 


Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, harmonogram, projekt umowy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.