Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej dostosowująca do wymagań TPA według projektu e31/05/2014

Archiwum przetargi/sprzedaż

            

Kołobrzeg 19.08.2014 r

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu działając na podst. art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 759 Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm.) zaprasza   d o przedstawieni a oferty na wykonanie zmówienia :

 

MODERNIZACJA UKŁADU POMIAROWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTOSOWUJĄCA DO WYMAGAŃ TPA   WEDŁUG PROJEKTU    E31/05/2014 .

 

Kody CPV:   45300000-0:   45310000-3:   45311000-0:   45311200-2:   31230000-7:

51112000-0:   51112100-1:    51112200-2:

 

I. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) Wykonanie układów pomiarowych energii elektrycznej MOSiR w Kołobrzegu zgodnie z

    aktualnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów oraz IRiESD, zgodnie z projektem

    E31/05/2014

b) Zakres prac obejmuje

- montaż dodatkowych 2-ch pól pomiarowych dla sekcji 1 oraz dla sekcji 2 w rozdzielni SN

  wyposażonych w przekładniki napięciowe

- montaż przekładników prądowych dla sekcji 1 oraz 2

- montaż obwodów wtórnych   przekładników pomiarowych

- wymiana tablicy licznikowej

 

II. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Złożona oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Jednocześnie zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

2. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu ofertowym za całość przedmiotu zamówienia.

3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie                   z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostarczenia towaru do zamawiającego.

4. Oferta winna być opatrzona pieczątką firmową oraz zaparafowana przez osobę podpisującą ofertę.

5. Do oferty Wykonawcy powinni dołączyć wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

6. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

d) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

7. Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o kryterium – cena 100%.

8. Termin realizacji zamówienia: od 15-go września 2014   r. do 30-go listopada 2014 r.

9. Wybór oferty nastąpi do dnia 12.09.2014 r., przewidywany termin podpisania umowy 15.09.2014   r.

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Sławomir Szauliński, tel. 943551403, 667 080 789 , e-mail: s.szaulinski@gmail.com

11. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy prosimy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mosir.kolobrzeg.pl (z informacją w temacie e-mail: ZAPYTANIE OFERTOW E - MODERNIZACJA UKŁADU POMIAROWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ ), faxem pod numer 94 35 51 384 bądź złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego tj. w sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg w terminie do 12.09.2014 r. do godz. 9.00

12. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

13. Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Załączniki:

1.Formularz ofertowy.

2.Oświadczenie.

3.Projekt wykonawczy.

 


Do pobrania:
1. Formularz ofertowy, oświadczenie, projekt wykonawczy, zapytanie ofertowe.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.