Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 272775 - 2013)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg: Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Numer ogłoszenia: 272775 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu , ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 35 51 400, faks 94 35 51 384.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mosir.kolobrzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym kompleksu Milenium przy ul. Łopuskiego 38 (budynek hali Milenium, budynek socjalno-administracyjny, budynek basenowy). Odbywać się winna przez całą dobę we wszystkie dni miesiąca, w taki sposób, że jeden pracownik ochrony, zobowiązany będzie czuwać na stanowisku kontroli (tj. przed monitorami kamer) oraz prowadzić obchód wewnątrz i wokół wszystkich obiektów MOSiR tj. kompleksu Milenium, obiektu sportowego Hala Łuczniczka, Euroboiska, Miejskiego Stadionu Sportowego, agory, parkingu przy ul. Śliwińskiego, skate parku, Bulwaru Kotwicy oraz wszystkich ciągów komunikacyjnych). W odniesieniu do pracownika, o którym mowa powyżej wymagane jest aby posiadał co najmniej licencję pracownika ochrony fizycznej I-go stopnia. 2. Ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym obiektu sportowego Hala Łuczniczka. Odbywać się winna we wszystkie dni miesiąca w godzinach otwarcia obiektu tj.: od 6.30 do 22.30, w taki sposób, że na stanowisku kontroli czuwać będzie jeden pracownik ochrony fizycznej. Do jego zadań poza wynikającymi z ochrony fizycznej, należeć będzie wydawanie kluczy do pomieszczeń obiektu, nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu oraz zapalanie i gaszenie świateł na zajęciach treningowych i szkolnych. W odniesieniu do tego pracownika posiadanie licencji nie jest przez Zmawiającego wymagane. Po zamknięciu obiektu tj. od 22.30 do 6.30 ochrona odbywać się będzie za pośrednictwem monitoringu elektronicznego z głównego stanowiska kontroli. W skład ochrony obiektu wchodzi: budynek Hali Łuczniczka, boiska sportowe za Halą Łuczniczka (w sezonie zimowym lodowisko), Euroboisko, parking przed Halą Łuczniczka. 3. Ochrona fizyczna z monitoringiem CCTV ( 32 kamery) Miejskiego Stadionu Piłkarskiego im. Sebastiana Karpiniuka wraz przyległym parkingiem przy ul. Śliwińskiego, agorą oraz skate parkiem. Odbywać się winna w następujący sposób: 1) w godzinach otwarcia stadionu tj. od 6:30 do 22:30 we wszystkie dni miesiąca, na stanowisku kontroli czuwać będzie jeden pracownik ochrony. Do jego zadań poza wynikającymi z ochrony fizycznej, należeć będzie wydawanie kluczy do pomieszczeń obiektu, nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu oraz zapalanie i gaszenie świateł na zajęciach treningowych i szkolnych. W odniesieniu do tego pracownika posiadanie licencji nie jest przez Zamawiającego wymagane. 2) po zamknięciu obiektu tj. od 22.30 do 6.30 ochrona odbywać się będzie za pośrednictwem monitoringu elektronicznego z głównego stanowiska kontroli. 4. Ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym sali sportowej przy ul. Wąskiej przez wszystkie dni miesiąca po godzinach urzędowania tj. od 22.30 do 7.00. Odbywać się winna za pośrednictwem monitoringu elektronicznego z głównego stanowiska kontroli usytuowanego w budynku przy ul. Łopuskiego 38. 5. Wykonywanie konwojów kasowych jeden raz dziennie we wszystkie dni miesiąca. Konwoje kasowe winny odbywać się w terminach określonych przez Zamawiającego. 6. W godzinach nocnych pracownicy ochrony na żądanie służby technicznej winni asystować przy pracach niebezpiecznych wykonywanych przez jednego pracownika technicznego. 7. Pracownicy ochrony bezwzględnie winni być umundurowani lub ubrani w jednakowe garnitury z plakietkami identyfikacyjnymi. 8. W ramach ochrony fizycznej osób i mienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1) zamykania i otwierania obiektów o określonych godzinach, 2) prowadzenia ewidencji kluczy do pomieszczeń w ochranianych obiektach, 3) prowadzenia książki ewidencji kluczy do pomieszczeń w ochranianych obiektach, 4) prowadzenia książki ewidencji osób dyżurujących w ochranianych obiektach, wpisywanie informacji o objęciu i zdaniu dyżuru oraz wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia dyżuru, jak też o stwierdzonych zagrożeniach i ryzyku, 5) niezwłocznego informowania upoważnionych pracowników MOSiR o wszelkich zaistniałych zdarzeniach na terenie ochranianych obiektów, 6) nie wpuszczaniu na teren ochranianych obiektów osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 7) nie wpuszczania na teren ochranianych obiektów akwizytorów, 8) interwencji wobec osób zakłócających porządek wewnątrz obiektów i na terenie ochranianym, 9) nie wpuszczania na teren ochraniany osób postronnych po godzinach pracy, 10) doradzania Zamawiającemu w zakresie doboru środków, metod i technik ochrony adekwatnych do zagrożeń i specyfiki działalności Zamawiającego, 11) zaznajomienia pracowników MOSIR z procedurami ochrony, 12) podejmowania właściwych działań związanych z pozostawieniem na terenie ochranianym lub jego bezpośredniego sąsiedztwa podejrzanych toreb, paczek itp., 13) skutecznego reagowania w przypadku innych zagrożeń, 14) prowadzenia wzmożonej kontroli obiektów szczególnie w godzinach nocnych, 15) utrzymywania łączności z bazą i grupami interwencyjnymi własnej Agencji Ochrony, 16) zapewnienia interwencji patroli samochodowych w nieprzekraczalnym czasie 5 minut od wszczęcia alarmu, 17) współpracy z Policją i Strażą Miejską podczas zaprowadzania porządku publicznego w ochranianych obiektach i na terenie do nich przylegającym, a także z innymi służbami w przypadku wystąpienia awarii, katastrof, losowych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób i mienia. 9. W ramach usług monitoringu Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przyłączenia lokalnego systemu dyskretnego ostrzegania zainstalowanego w budynkach (obiektach) do Centrum Operacyjnego Wykonawcy, 2) stałego monitorowania sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, 3) obowiązek całodobowego dozoru technicznego urządzeń sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN ) oraz usług serwisowych najpóźniej do 12 godzin od zgłoszenia uszkodzeń lub usterek, 4) zapewnienia patrolu interwencyjnego, który w przypadku alarmu dojedzie do obiektu w czasie nie dłuższym niż 5 minut, 5) niezależnie od przesłanych sygnałów z lokalnego systemu alarmowego, codziennej kontroli monitorowanych obiektów wykonywanych przez patrol interwencyjny, 6) ochrony osób i mienia, która będzie wykonywana w systemie monitoringu drogą telefoniczną i radiową, całodobowo we wszystkie dni tygodnia, 7) Wykonawca powinien mieć całodobowo działający system nadzoru i koordynacji oraz posiadać wyposażenie w środki łączności i transportu zgodne z prawem, niezbędne do pełnienia nadzoru, a w razie potrzeby do udzielenia wsparcia pracownikom chronionego obiektu. 10. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu procedurę dozoru ochranianych obiektów wraz z harmonogramem marszruty patrolu pieszego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług trwających nie krócej niż 12 miesięcy każda, polegających na fizycznej ochronie osób i mienia świadczonych w budynkach użyteczności publicznej wraz z monitorowaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz interwencji patrolu zmotoryzowanego. Poprzez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć obiekty według definicji zawartej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek dot. potencjału technicznego, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada na terenie Kołobrzegu grupy interwencyjne wraz z informacją dotyczącą ilości osób wykonujących zadania tego rodzaju oraz środków transportu przeznaczonych do realizacji zadań interwencyjnych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek dot. osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że przez cały okres świadczenia przedmiotowej usługi będzie dysponował co najmniej trzema osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej I-go stopnia, o której mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek dot. sytuacji ekonomicznej jeżeli Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty; 2.Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić w zakresie: 1) zmiany terminu wykonania umowy jeżeli wystąpiły okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili jej zawierania, niezawinione przez strony; 2) zmiany wynagrodzenia spowodowanej zmianą stawki VAT: a) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów związanych z realizacją umowy dopuszcza się możliwość zwiększenia wynagrodzenia każdej ze Stron o kwotę równą różnicy w kwocie należnego podatku VAT; b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów związanych z realizacją umowy dopuszcza się możliwość zmniejszenia wynagrodzenia każdej ze Stron o kwotę równą różnicy w kwocie należnego podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mosir.kolobrzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.12.2013 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Do pobrania:

Ogłoszenie, opis przedmiot zamówienia, SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia), projekt umowy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.