Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Prowadzenie stałego monitoringu szkodników sanitarnych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

Znak sprawy:OS.223.2.70.2016.JM

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:

 

Prowadzenie stałego monitoringu szkodników sanitarnych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

 

Kody CPV: 90 .92.30.00-3, 90.92.20.00-6, 90.92.10.00-9

 

Zamawiający

 

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

w KOŁOBRZEGU

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ:

 

Andrzej Bejnarowicz

 

Dyrektor Miejskiego

Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

usługa polegająca na ciągłym zabezpieczeniu przed szkodnikami (dezynsekcja                       i deratyzacja) oraz monitorowaniu ich obecności we wszystkich obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, a także na terenach do niego przyległych. Wykonywanie powyższych prac musi być zgodne z wymogami HACCP oraz zasadami wiedzy i sztuki przy użyciu środków posiadających atesty dopuszczalności stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

Dezynsekcja powinna polegać na przeprowadzaniu zabiegów dezynsekcyjnych                                 w poszczególnych komórkach organizacyjnych /prusaki, karaluchy, mrówki osy, pszczoły, muchy, meszki i itp./ w celu ich likwidacji, a w razie potrzeby na instalowaniu i wymianie pułapek lepowych zgodnie z zaleceniami producenta. Każda wyłożona pułapka powinna być opisana tzn. zawierać datę i nazwę firmy świadczącej usługę.

Deratyzacja powinna polegać na   rozstawianiu i uzupełnianiu pojemników-karmników                      z trutką dla gryzoni, aż do uzyskania 100% efektu.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej całego terenu oraz wszystkich obiektów i pomieszczeń objętych przedmiotową usługą.

 

Termin realizacji:

 

Zamówienie obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)       posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)       posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)       sytuacji ekonomicznej i finansowej;

 

Kryterium oceny ofert

           Cena – 100%

 

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy   zastosowaniu wzoru:

L iczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

 

Algorytm : C=  

 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

 

Sposób przygotowania i składania oferty

 

Ofertę sporządzić należy:

-          w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej na komputerze, bądź nieścieralnym atramentem lub długopisem.

 

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis „Prowadzenie stałego monitoringu szkodników sanitarnych na terenie MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI                                  W KOŁOBRZEGU ” lub pocztą elektroniczną na adres j.malinowska@mosir.kolobrzeg.pl   (z informacją w temacie e – mail: „Usługi deratyzacji”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2016 r. do godz.10:00.

 

 

Informacje

1)       Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                             w Kołobrzegu.

2)       Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

3)       Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

4)       Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Joanna Malinowska , tel. 667-080-718 , e-mail: j.malinowska@mosir.kolobrzeg.pl.

 


Do pobrania:

Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, projekt umowy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.