Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Wyjaśnienie treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dot. Utrzymanie czystości...(BZP 93853-2009)

Archiwum Zamówień Publicznych

Uwaga poprawionony projekt umowy i formularz ofertowy(16.07.2009).
Dostępny do pobrania jest tu.. lub obok specyfikacji przy zamówieniu tu..

Uwaga poprawiono formularz cenowy(15.07.2009).
Dostępny do pobrania jest tu..  lub obok specyfikacji przy zamówieniu tu..(16.07.2009)

 1. W załączniku nr 3/3/2009 – projekt umowy Zamawiający wymaga, aby środki chemiczne posiadały atesty PZH . Informujemy, iż z dniem 01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania atestów, prosimy o zrezygnowanie z wymogu dot. preparatów higienicznych mówiącego, że muszą one posiadać atesty PZH. Podstawą prawną jest ustawa z 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166, poz. 1360), znosząca rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22.03.1928, które było podstawą prawną procedury rejestracji przedmiotów użytku w PZH.

  Odp. Odstępujemy od wymogu dot. preparatów chemicznych mówiącego, że muszą one posiadać atesty PZH. Punkt projektu umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ nr 3/3/2009, mówiący o w/w treści, zostaje zmieniony.
  Poprawioną wersje projektu umowy można znaleźć na naszej stronie internetowej.


 2. W rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia pkt 3.3 i 3.4 Zamawiający określił: „Wykonawca realizuje zadania w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu czystości obiektu w oparciu o opracowane przez siebie regulaminy sanitarno porządkowe.” „ Wykonawca opracuje procedury sprzątania obiektu stanowiące podstawę do stosowania odpowiednich środków czyszcząco - dezynfekujących, ich stężenia, częstotliwości i stosowania oraz przeznaczenia.” Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów SIWZ na jakim etapie postępowania Zamawiający wymaga przedstawienia tych regulaminów i procedur?

  Odp. Zamawiający wymaga przedstawienia regulaminów i procedur wspomnianych w SIWZ rozdział III (Opis przedmiotu zamówienia) pkt. 3.3 i 3.4 przed podpisaniem umowy.


 3. Zgodnie z pkt XV SIWZ Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, natomiast w formularzu ofertowym Zamawiający wymaga podania wysokości i formy wniesienia zabezpieczenia. Prosimy o doprecyzowanie tych zapisów.

  Odp. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w związku z tym, formularz ofertowy zostaje zmieniony w tym punkcie. Poprawioną wersje formularza można znaleźć na naszej stronie internetowej.


(15.07.2009)

 1. Czy podana w SIWZ cała powierzchnia zewnętrzna 29000m2 (pkt. 2.5) ma podlegać usłudze porządkowo - czystościowej?
  Odp. tak

 2. Czy łączna powierzchnia terenów zielonych i utwardzonych (pkt. 2.5) – podana przez Zamawiającego do sprzątania w SIWZ wynosi 29000m2 ?
  Odp. tak

 3. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem częstotliwości „codzienne sprzątanie” - 5, 6 czy 7 dni w tygodniu?
  Odp. 7 dni  w tygodniu

 4. Która ze Stron wykonuje czynność dosiewania trawy i kto ponosi koszty ww. czynności?
  Odp. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 5. Czy Zamawiający zapewni miejsce i określi sposób składowania trawy oraz śniegu?
  Odp. nie

 6. Która ze stron ponosi koszty wywozu (transportu, załadunku) trawy i śniegu?
  Odp. oferent

 7. Prosimy o podanie powierzchni okien przewidzianych do mycia z podziałem na okna do wysokości 3m i powyżej 3m.
  Odp.
  powierzchnia okien na zewnątrz
  - poniżej 3 m - 108 m2
  - powyżej 3 m - 250 m2
  powierzchnia okien wewnątrz:
  - poniżej 3 m - 161 m2
  - powyżej 3 m - 233 m2

 8. Ile razy w roku wymagane jest mycie okien na wysokości powyżej 3m?
  Odp. 2 razy w roku

 9. Która ze Stron zobowiązana jest do czyszczenia niecki basenowej?
  Odp. oferent

 10. Która ze Stron zobowiązana jest do usunięcie usterek związanych z uszkodzeniem lub awarią odkurzacza do czyszczenia niecki basenowej?
  Odp. oferent

 11. Która ze Stron ponosi koszty napraw związanych z awarią lub wymianą części odkurzacza do czyszczenia niecki basenowej?
  Odp. oferent

 12. Czy cena oferty w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1/3/2009 SIWZ) ma być podana za 12 miesięcy czy za 1 miesiąc usługi?
  Odp. wartość zamówienia za 12 miesięcy

 13. Czy w formularzu cenowym (Załącznik nr 2/3/2009 SIWZ) w kolumnie ILOŚĆ należy wpisać metraż?
  Odp. tak ilość w m2

 14. Czy w formularzu cenowym (Załącznik nr 2/3/2009 SIWZ) wartość z pozycji OGÓŁEM to znaczy BRUTTO – o którą wartość Zamawiającemu chodzi?
  Odp. ogółem brutto

 15. W jakiej pozycji formularza cenowego (Załącznik nr 2/3/2009 SIWZ) wpisać wartość OGÓŁEM?
  Odp. w pozycji brutto

 16. Prosimy o informację co dokładnie należy wpisać w poszczególnych rubrykach podanych w formularzu cenowym (Załącznik nr 2/3/2009 SIWZ) w pozycjach:

  - PRZEDMIOT - czy chodzi o podanie nazw budynków czy nazw budynków i terenu zewnętrznego?)
  Odp.
        przedmiot                     - np. 2.1.1.2. szatnie


  - ILOŚĆ - czy chodzi o ilość metrów kwadratowych danego budynku, terenu
  zewnętrznego?
  Odp.
        ilość                              - m2


  - CENA jn. NETTO - czy chodzi o podanie ceny za miesiąc za metr kwadratowy netto czy za całą powierzchnię danego budynku, terenu zewnętrznego czy tez podanie ceny za 12 miesięcy?
  Odp.
       cena jn. netto               - za 12 miesięcy


  - NETTO (kol. 3xkol. 4) – brak numeracji kolumn w SIWZ – jakie kolumny (nazwy kolumn) należy pomnożyć przez siebie?
  Odp.
       netto (kol. 3xkol.4)      -  kol. 3 "ilość"  x  kol 4 "cena jn. netto")


  - BRUTTO – brak numeracji kolumn w SIWZ – jakie kolumny (nazwy kolumn) należy dodać do siebie?
  Odp.
      brutto (kol. 5xkol.6)     -  kol. 5 "netto"  x  kol 6 "kwota VAT".

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.