Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynkach Centrum Sportowo – Rekreacyjno – Konferencyjnego „MILENIUM” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrz

Archiwum Zamówień Publicznych


3/2008

Ko łobrzeg , 2008-03-10OG Ł OSZENIE O ZAM Ó WIENIU


dot.: post ę powania o udzielenie zam ó wienia publicznego. Numer sprawy: 3/2008 . Nazwa zadania: Wykonanie instalacji d źwiękowego systemu ostrzegawczego w budynkach Centrum Sportowo – Rekreacyjno – Konferencyjnego „MILENIUM” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 36/38


Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Miejski O środek Sportu i Rekreacji zawiadamia o wszcz ę ciu post ę powania o udzielenie zam ó wienia publicznego.I. Nazwa (firma) i adres zamawiaj ą cego:

Miejski O środek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 36/38

78-100 Ko łobrzeg

www.sport.kolobrzeg.pl

sport@post.pl

7:00 - 15:00


II. Okre ś lenie trybu zam ó wienia:

Post ę powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o warto ś ci szacunkowej poni ż ej prog ó w ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zam ó wie ń publicznych


III. Adres strony internetowej, na kt ó rej zamieszczona b ę dzie specyfikacja istotnych warunk ó w zam ó wienia:

Specyfikacja istotnych warunk ó w zam ó wienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.sport.kolobrzeg.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikacj ę istotnych warunk ó w zam ó wienia mo ż na uzyska ć : w siedzibie zamawiaj ącego po wniesieniu opłaty w wysokości 50 zł lub drogą korespondencyjną po dokonaniu przedłaty przelewem .


IV. Okre ś lenie przedmiotu oraz wielko ś ci lub zakresu zam ó wienia, z podaniem informacji o mo ż liwo ś ci sk ł adania ofert cz ęś ciowych:

Przedmiotem zamówienia jes t wykonanie instalacji d źwiękowego systemu ostrzegawczego w budynkach MOSiR w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 36/38 (Centrum „MILENIUM”)

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych


Wsp ó lny S ł ownik Zam ó wie ń : 45312000-7Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Dzwiękowy system Ostrzegania

instalowanie systemów alarmowych i anten


#45V. Informacja o mo ż liwo ś ci z ł o ż enia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

.


VI. Termin wykonania zam ó wienia:

60 dni od terminu przekazania terenu budowy


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a.spe łniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy,

b.złożą wymagane oświadczenia i dokumenty określone w pkt 6.2, 6.3, 6.4 SIWZ,

c.wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 złotych brutto.

d.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a w szczególności:

dysponują kierownikiem budowy o specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych, który posiada uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,

e.dysponują minimum 2 osobami posiadającymi certyfikaty, świadectwa lub inne dokumenty świadczące o ukończeniu szkolenia w zakresie instalacji, uruchomienia i serwisu oferowanego systemu DSO wystawione przez producenta lub uprawnionego dystrybutora

f.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają na rachunku bankowym srodki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 900.000 zł;

g.są ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 900.000 zł

h.załączą do oferty wypełnione i podpisane formularze wymagane postanowieniami poszczególnych punktów SiWZ

i.załączą do oferty wymagane w SiWZ dokumenty i oświadczenia;

j.wniosą wadium;

k.udzielą pisemnej gwarancji na minimum 5 lat


Oferty oceniane będą pod względem spełnienia powyższych warunków i wymagań na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń


VIII. Informacja na temat wadium:


z amawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zam ówienia w wysokości: 20.000,00 , słownie: dwadzieścia tysięcy złotych .


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

#61X. Miejsce i termin sk ł adania ofert:


Oferty nale ż y sk ł ada ć do dnia: 2008-04-01 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 36/38

78-100 Kołobrzeg

Sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:


Oferty zostan ą otwarte dnia: 2008-04-01 , o godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 36/38

78-100 Kołobrzeg

Mała sala konferencyjna


XII. Termin zwi ą zania ofert ą

Wykonawca pozostaje zwi ą zany ofert ą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-05-01

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

zamawiaj ący nie przewiduje zawierania umowy ramowej


XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów


zamawiaj ący nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów


XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

zamawiaj ący nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej


XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 49819-2008 dnia 11.03.2008
____________________________________

Jacek BanasiakLista plików do pobrania
:

załącznik nr 1, specyfikacja istotnych warunków zamówienia

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.