Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

PYTANIA i ODPOWIEDZI - Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 142959-2012,151169 - 2012)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg 18.07.2012

           

CK.271.4.2012

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 1

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu .

 

    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odpowiadając na poniższe pytania złożone w postępowaniu przez W ykonawców:

 

Pytanie nr 1:

Czy medium użytym do tablicy wyników może być ekran LED?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie ekranu LED jako medium tablic wyników pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie 2 referencji z czego:

- 1 referencja uzyskana w ciągu ostatnich 3 lat przez upływem terminu składania ofert na kwotę znacznie przewyższającą wymaganą kwotę

oraz

- 1 referencja uzyskana w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na kwotę znacznie przewyższającą wymaganą kwotę?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

§ 1 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817) stanowi, iż   w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., których opis sposobu oceny spełniania został dokonany   w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający może żądać wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie.

  Zatem, zamawiający dokonuje wyboru, czy żąda przedmiotowego wykazu    w zakresie wskazanym w Rozporządzeniu, czy też z tego żądania rezygnuje                     w całości. Zamawiający nie może modyfikować zapisów wynikających wprost   z przedmiotowego Rozporządzenia.

Ponadto zarówno w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jak również w ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający jednoznacznie opisał sposób oceny spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu jakim jest posiadanie wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2) w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Wolą zamawiającego jest aby Wykonawca wykazał, że w okresie o którym stanowi Rozporządzenie, wykonał co najmniej dwie dostawy obejmujące również montaż                      i uruchomienie kompletnego systemu profesjonalnych elektronicznych tablic wyników sportowych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, każda, zatem zrealizowanie dostawy o wartości znacznie przekraczającej wymaganą przez zamawiającego kwotę jest jak najbardziej dopuszczalna i w pełni akceptowana przez zamawiajacego.

Pytanie nr 3 :

W uzupełnieniu zapytania o medium w oparciu o ekran LED. W treści dokumentacji pojawiła się informacja iż istnieje wymaganie aby system działał niezależnie od komputerów, po wcześniejszym zaprogramowaniu wszystkich informacji.
W oparciu o ekrany LED nie jesteśmy w stanie spełnić tego założenia. Dla nas komputer będzie tłumaczem między sportowym systemem pomiarowym, a grafiką na
ekran LED. Zatem pojawia się pytanie czy takie rozwiązanie jest przez Państwa dopuszczane.

Odpowiedź na pytanie nr 3 :

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

 

Pytanie nr 4 :

W treści projektu umowy odnalazłem poniższy zapis :
6. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy:
- kopię oficjalnego certyfikatu Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA)
na poziom drugi, na dostarczony do Zamawiającego sprzęt;
Natomiast w opisie przedmiotu zamówienia :
Przedmiotowe tablice muszą spełniać wymogi określone w Oficjalnych Przepisach Gry w Koszykówkę z 2010 roku - według specyfikacji dla rozgrywek FIBA na poziomie co najmniej drugim.
Zamawiający nie wymaga, aby dostarczony sprzęt posiadał Certificate Of Approval wydany przez FIBA.
Proszę zatem o odpowiedź, który z elementów jest wiążący.

Odpowiedź na pytanie nr 4 :

Pytanie wykonawcy wynika z nieporozumienia. Wykonawca utożsamia bowiem certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA z Certificate of Approval wydanym przez FIBA. W rzeczywistości są to dwa różne dokumenty.

Akceptacja (certyfikat) FIBA na poziom drugi jest wymagany do dopuszczenia stosowania tablic w rozgrywkach PLK. Zatem, pomiędzy w/w zapisami nie ma sprzeczności i oba zapisy są wiążące.  

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu  

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.