Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Archiwum ofert pracy

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KOŁOBRZEGU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU UL.ŁOPUSKIEGO 36-38NAZWA STANOWISKA:

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH


WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • ukończone studia wyższe techniczne ( preferowany przynajmniej 8 – letni staż pracy),
 • dobra znajomość obsługi komputera( programy : MS Word, MS Excel ),
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • dobry stan zdrowia,
 • uprawnienia budowlane.


WYMAGANIA DODATKOWE :

 • znajomość przepisów o finansach publicznych, zamówieniach publicznych, podstaw księgowości budżetowej,
 • staranność, systematyczność, sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność,
 • uprzejmość, komunikatywność,
 • dyspozycyjność.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • prowadzenie gospodarki przedmiotów nietrwałych w oparciu o dane uzyskane z księgowości, sporządzanie i aktualizowanie wykazów inwentarza w Kompleksie MOSiR, czuwanie nad prawidłowym stanem majątku, sporządzanie protokołów zniszczenia inwentarza,
 • dokonywanie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane,
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym dowodów za wykonane dostawy, roboty i usługi,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego i księgi inwentarzowej,
 • sporządzanie umów na wynajem powierzchni MOSiR,
 • organizowanie i kontrolowanie pracy podległego personelu,
 • udział w komisji inwentaryzacji środków trwałych i nietrwałych,
 • nadzór nad zadaniami z zakresu planowania prac remontowych, 
 • nadzór nad zadaniami z zakresu przygotowania, realizacji i nadzoru wykonania prac remontowych i inwestycyjnych,
 • nadzór nad zadaniami z zakresu sprawozdawczości z działalności, w tym sporządzanie sprawozdań z realizacji remontów i inwestycji,
 • nadzór nad zadaniami z zakresu typowania prac remontowych oraz uczestnictwa w komisjach w sprawie orzecznictwa technicznego
 • nadzór nad zadaniami wykonywanymi w związku z administrowaniem i zarządzaniem obiektów należących do MOSiR-u,
 • nadzór nad prawidłowością zawieranych umów oraz ich realizacją w zakresie spraw technicznych,
 • ustalanie indywidualnych zakresów czynności dla podległych pracowników i przedstawianie tych zakresów do akceptacji Dyrektora,
 • zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami i przekazywanie ich do wiadomości podległym pracownikom.
 • występowanie do Dyrektora z wnioskami dotyczącymi awansowania, wyróżniania a także zwalniania i karania podległych pracowników,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora w zakresie należącym do właściwości komórki organizacyjnej,
 • akceptacja wniosków urlopowych podległych pracowników,
 • przestrzeganie zasad oszczędnego i efektywnego gospodarowania.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – Curriculum Vitae,
 • kserokopia świadectw pracy,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności, 
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej

BIP – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, oraz na tablicy informacyjnej MOSiR.

Na aplikacjach prosimy umieścić klauzule:

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych( Dz.U.2002r.Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zmianami).


Oferty prosimy składać w sekretariacie MOSiR przy ul. Łopuskiego 36-38, do dnia 18 maja 2007 roku.

Uprzejmie informujemy, że oferty które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie zostaną rozpatrzone.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.