Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pow. 14000 euro - Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 142959-2012)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg 02 .07.2012

CK.271.4.2012

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:

 

„Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu”

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać               w Biurze Głównego Energetyka (I piętro) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                               w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38, tel. (94) 35-51-403 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.mosir.kolobrzeg.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Sławomir Szauliński – Główny Energetyk w MOSiR, e-mail: s.szaulinski@mosir.kolobrzeg.pl

Koszt specyfikacji wynosi 1 0 . Należność należy wpłacać gotówką w dziale księgowości lub przelewem na konto:   Bank Handlowy S.A.   w Warszawie    93 1030 1263 0000 0000 9022 3003

Przedmiotem zamówienia jest:

A) Demontaż istniejących tablic wyników.

B) Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu profesjonalnych elektronicznych tablic wyników sportowych dla Hali Milenium w Kołobrzegu złożonego z następujących elementów:

1.                   Tablica wyników główna - szt. 1

2.                   Tablica wyników pomocnicza - szt. 1

3.                   Zegary 14/24 sek. do koszykówki w kształcie sześcianu z czterema urządzeniami pomiarowymi – szt. 2

4.                   Opaska diodowa na tablicy kosza - szt. 2

5.                   Okablowanie systemu – 1 komplet

6.                   Pulpit sterujący z kablami połączeniowymi - szt. 2

7.                   Pełne wyposażenie stolika sędziowskiego – 1 komplet

8.                   Strzałka posiadania piłki na stolik sędziowski

C) Przeszkolenie obsługi tablic w zakresie eksploatacji .

D) Przekazanie instrukcji obsługi oraz oprogramowania.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.

Oferty należy złożyć w sekretariacie MOSiR w terminie do dnia 12 .07.2012 r. do godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. w sali prasowej MOSiR w dniu 12 .07.2012r. o godz.1000.

Kody CPV – 31.71.12.00-5, 37.48.20.00-0

Termin realizacji zamówienia: do 31.08 .2012r.

Termin związania ofertą – 30 dni

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%

 

     Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1 do 4 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r . (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) oraz którzy:

(a)                  złożą wypełniony i podpisany formularz oferty;

(b)                przedłożą a ktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

(c)                przedłożą oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę aktualnego (tzn. wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

(d)               przedłożą oświadczenie , że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;   

(e)                przedłożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

(f)                 przedłożą wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie.

Z dokumentów, o których mowa powyżej winno wynikać, iż Wykonawca zrealizował co najmniej 2 dostawy obejmujące również montaż i uruchomienie kompletnego systemu profesjonalnych elektronicznych tablic wyników sportowych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, każda (zgodnie z § 1 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817)                 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).

 

Ogłoszenie zostało wysłane i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych                  w dniu 0 2 .07 . 2012r. pod numerem 142959 -2012.

 

 

                DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Kołobrzegu

         

                     Andrzej Bejnarowicz

 

 


Do pobrania:

 

1.Ogłoszenie, opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ( nieaktualne).

2.Ogłoszenie o zmianie terminu, projekt umowy, Specyfikacja Istotnyh Warunków Zamówienia (SIWZ), opis przedmiotu zamówienia( aktualne - uwaga zmiana terminu).

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.