Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Montaż kładek dla niepełnosprawnych na plaży

Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

ZNAK SPRAWY : DT.072.1.24.2017.MR

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na :

 

M ontaż kładek dla niepełnosprawnych na plaży”

 

 

 

 

Zamawiający

 

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

w KOŁOBRZEGU

ul . Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP : 671-15-98-590

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

1. Przedmiotem zamówienia jest montaż kładek dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych prowadzące na plażę w dwóch lokalizacjach:

a.   M olo – powierzchnia kładki ok 180 m2 ,
b .    Kamienny Szaniec – dwie kładki o łącznej powierzchni ok 100 m2

Kładki należy wykonać z Relumatu (legary i „deski”) uzyskanego po demontażu z dolnego pokładu Molo. Deski i legary należy dostosować (dociąć) do potrzeb zadania Na wyrównanym piasku należy położyć wzdłużnie legary i połączyć za pomocą elementów łączeniowych (np. blachy ciesielskie). Następnie zamontować na nich „deski’ za pomocą śrub do drewna z łbem sześciokątnym. Łby śrub należy schować w materiał „deski” w wykonanym wcześniej gnieździe montażowym. Wszystkie elementy łączeniowe MOSiR zakupi ze swoich środków. W załączniku do zapytania ofertowego znajdują się szkice kładek wraz z wymiarami.

 

Termin realizacji

 

Zadanie należy wykonać do 5.07.2017 roku.

 

Kryterium oceny ofert

         Np.   Cena – 100%

 

W w / w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy   zastosowaniu wzoru :

L iczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

 

Algorytm : C =   %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt .

 

Sposób przygotowania i składania oferty

 

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy ). Ofertę sporządzić należy w języku polskim , w formie pisemnej , na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem .

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną . Ofertę można złożyć osobiście                     ( w Sekretariacie MOSiR , ul . Łopuskiego 38, Kołobrzeg ), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis M ontaż kładek dla niepełnosprawnych na plaży ” lub pocztą elektroniczną na adres m.rekas @mosir.kolobrzeg.pl ( z informacją w temacie e – mail : np .„ M ontaż kładek dla niepełnosprawnych na plaży ”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2017 r . do godz .10:00.

Informacje

1)             Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu .

2)              Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane .

3)              Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone .

4)             Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia .

5)      Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Sławomir Szauliński, tel . 94 355 14 03 , e - mail : s .szaulinski@mosir.kolobrzeg.pl

 


Do pobrania:
Zapytanie ofertowe, załączniki.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.