Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP - 205206 - 2015)

Archiwum Zamówień PublicznychKołobrzeg, 18.08.2015

CSiR.271.1.2015.KJGOGŁOSZENIEInformacja o unieważnieniu postępowania

na obsługę ratowniczą basenu Milenium Spa przy ul. Łopuskiego 38 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu niniejszym zawiadamia o unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę ratowniczą basenu Milenium Spa przy ul. Łopuskiego 38 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.


Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.


W przetargu nieograniczonym zamawiający ma bowiem obowiązek zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, której adres został wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu w dniu jego publikacji w oficjalnym publikatorze. W przedmiotowym postępowaniu ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w dniu 11.08.2015 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Na skutek problemów technicznych s pecyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona została na stronie zamawiającego dopiero w dniu następnym, po publikacji ogłoszenia tj. w dniu 12.08.2015 roku.

Zgodnie z przepisami ustawy, s pecyfikacja istotnych warunków zamówienia nie może być udostępniana na stronie internetowej po terminie publikacji ogłoszenia o zamówieniu, gdyż stanowi to istotne naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Powoduje to bowiem brak dostępu przez wykonawców do informacji, która zgodnie z ustawą powinna być udostępniona.


Mając na uwadze powyższe zasadne jest unieważnienie postępowania w oparciu o wyżej wymienione okoliczności faktyczne i prawne.
Andrzej Bejnarowicz
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
w Kołobrzegu

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.