Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Z-ca Dyrektora ds. Obiektów Sportowych i Marketingu

Oferty pracy

A.110.1.2017.KB

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KOŁOBRZEGU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
                                            ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg

II. NAZWA STANOWISKA :  Z-ca Dyrektora ds. Obiektów Sportowych i MarketinguIII. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) pracownikiem samorządowym zatrudnionym na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia niżej wymienione wymagania:

1)   jest obywatelem polskim,  

2)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

3)   posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)   cieszy się nieposzlakowaną opinią

6)   posiada wykształcenie: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia
w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, kierunek: prawo, administracja, ekonomia, zarzadzanie, zarządzanie i marketing, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, techniczne

7)   posiada co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub wykonywała przez co najmniej 3 lat działalność gospodarczą
o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku

8)   inne umiejętności: obsługa komputera w zakresie: pakiet biurowy Microsoft Office  (Word, Excel)

9)   znajomość przepisów prawnych  

ü   Ustawa o sporcie

ü   Ustawa prawo zamówień publicznych

ü   Ustawa o finansach publicznych

ü   Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

ü Ustawa o ochronie informacji niejawnych

ü Ustawa o ochronie danych osobowych

ü Ustawa o dostępie do informacji publicznych

ü Ustawa o samorządzie gminnym

ü Ustawa o pracownikach samorządowych

ü Ustawa o prawie budowlanym

ü Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich ,

ü Ustawa prawo wodne

ü Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

 

Dodatkowe wymagania:

1)      doświadczenie w zarządzaniu wydarzeniami lub obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz organizacji imprez masowych,

2)      doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje lub programy wspierające rozwój sportu,

3)      preferowane doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym,

4)      umiejętność organizacji pracy,

5)      zdolność podejmowania decyzji,

6)      umiejętność analityczna,

7)      komunikacja werbalna i pisemna,

8)      uprzejmość,

9)      kreatywność.IV.        KRYTERIA OCENY:

1)    Kompetencje intelektualne,

2)   Kompetencje kierownicze,

3)   Kompetencje osobiste,

4)    Kompetencje społeczne.

 

V.         ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

1)      nadzoruje i koordynuje zadania w Dziale Obiektów Sportowych,

2)      nadzoruje i koordynuje zadania w Dziale Marketingu,

3)      przygotowuje niezbędne materiały planistyczne w sprawach merytorycznych oraz dla potrzeb planowania budżetowego,

4)      przygotowuje projekty: zarządzeń Dyrektora, zarządzeń Prezydenta Miasta, uchwał Rady Miasta Kołobrzeg w zakresie należącym do właściwości działu,

5)      przygotowuje oraz nadzoruje umowy w zakresie pasa technicznego plaży,a w szczególności prawidłowość zawierania tych umów i ich realizację, przygotowanie i przedstawienie własnej koncepcji zarządzania Miejskim Ośrodkiem  Sportu  i  Rekreacji z  wykorzystaniem  potencjału  i  majątku Instytucji,

6)      przygotowanie i przedstawienie własnej koncepcji wykorzystania potencjału firmy, modelowania oferty sprzedażowej, budowanie marki zakładu spójnej
z polityką marketingową Kołobrzegu, jako miasta promotora sportu i rekreacji,

7)      nadzoruje zadania wykonywane w związku z administrowaniem
i zarządzaniem obiektów należących do MOSiR-u,

 8)        kreuje politykę sprzedażową MOSiR oraz nadzoruje jej realizację,

9)      koordynuje współpracę z lokalnymi klubami i stowarzyszeniami sportowymi,
koordynuje działania związane z pozyskiwaniem sponsorów do współpracy przy wydarzeniach sportowych,

10)   współpracuje z Prezydentem Miasta oraz jego reprezentantami w dziedzinie polityki promocyjnej Kołobrzegu, oraz dba o realizowanie ogólnie obranej strategii w posunięciach MOSiR,

11)   wnioskuje w sprawie zatrudnienia i zwolnienia oraz w sprawach dyscyplinarnych w stosunku do podległych pracowników,

12)   przygotowuje, nadzoruje i koordynuje wykonywanie czynności z zakresu merytorycznego przygotowania materiałów w sprawie udzielania zamówień publicznych, konkursów ofert, a w szczególności opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami prawa z oraz obowiązującym „Regulaminem udzielania zamówień publicznych”, oraz uczestniczy w komisjach przetargowych,

13)   współpracuje z pozostałymi komórkami MOSiR.

VI.                          INFORMACJA O WSKAŹNIKU  ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOSiR w Kołobrzegu, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił ponad  6%.

 

VII.   INFORMACJA O WARUNKACH PRACY

1)      praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2)      praca przy monitorze ekranowym co najmniej 4 godziny dziennie

3)      praca w budynku MOSiR ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg

4)      praca w godzinach od 7:00 do 15:00

 

VIII. WYMAGANE  DOKUMENTY

1)         List motywacyjny,

2)         Kwestionariusz kandydata C.V.( do pobrania na stronie internetowej MOSiR lub w Dziale Płac i Kadr MOSiR),

3)         Kserokopia dokumentu poświadczająca wymagane wykształcenie,

4)         Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,

5)         Referencje wskazane,

6)      Kserokopie innych wymaganych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

7)      Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

9)      Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

Termin składania ofert:do dnia 30 maja 2017 r.

Miejsce składania ofert : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział Kadr i Płac
                Kołobrzeg, Ul. Łopuskiego 38Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres MOSiR-u (liczy się data wpływu do MOSiR) z dopiskiem: - dotyczy konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze – Z-ca Dyrektora ds. Obiektów Sportowych i Marketingu w Kołobrzegu.

Aplikacje, które wpłyną do MOSiR po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mosir.kolobrzeg.pl oraz na tablicy informacyjnej MOSiR w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 38.Do pobrania:
Załączniki: ogłoszenie, kwestionariusz, oświadczenie.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.