Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wody do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

ZNAK SPRAWY : DT.072.1.53.2016.MR

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na :

 

„Dostawa wody do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

 

 

Zamawiający .

 

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KOŁOBRZEGU

ul . Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-15-98-590

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wody do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w następujących ilościach:

- dystrybutory (woda ciepła i zimna)                                                                                                                                                   – 10 szt.

- woda w pojemnikach 18,9 L (dopasowana do dystrybutorów)                                                          –   210 szt.

- woda w opakowaniach z tworzywa sztucznego o pojemności 1,5 L (gazowane, delikatnie gazowana i niegazowana)     – 6300 szt.

- woda w opakowaniach z tworzywa sztucznego o pojemności 0,5 L (gazowana, delikatnie gazowana i niegazowana)     – 6900 szt.  

 Dystrybutory powinny być dostarczone do 01.01.2017, natomiast woda w miare potrzeb Zamawiającego.

 

Termin realizacji

 

Zadanie należy wykonać w następującym terminie:

 

od 01..01.2017 do .31.12.2017

 

Kryterium oceny ofert

       Cena – 100%

 

W w / w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy   zastosowaniu wzoru :

L iczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

 

Algorytym : C =   %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt .

 

Sposób przygotowania i składania oferty

 

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy ). Ofertę sporządzić należy w języku polskim , w formie pisemnej , na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem .

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną . Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR , ul . Łopuskiego 38, Kołobrzeg ), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wody do MOSiR ) lub pocztą elektroniczną na adres m.rekas @mosir.kolobrzeg.pl ( z informacją w temacie e – mail : np .„ ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wody do MOSiR”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.12.2016 r . do godz .10:00.

Informacje

1)             Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu .

2)              Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane .

3)              Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone .

4)             Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia .

5)      Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marek Rękas, tel . 94 355 14 03 , e - mail : m.rekas@mosir.kolobrzeg.pl

 

 Do pobrania:
Zapytanie, projekt umowy, formularz ofertowy, opis przedmiotu zamówienia.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.