Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Wyjaśnienie treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dot.Renowacja nawierzchni sportowej (BZP 108913-2010)

Archiwum Zamówień Publicznych

Dot.: Zapytanie z dnia 19.05.2010 roku dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 3/2010. Nazwa zadania: Renowacja nawierzchni sportowej(BZP 108913-2010).


(25.05.2010)

1.   Czy linie boisk sportowych ora z wypełnienia pól kolorem w ilości 436 m2 należy wykonać w systemie m i ędzywarstwowym tzn. pomiędzy warstwami lakieru?

 

Tak, linie boisk sportowych oraz wypełnienia pól kolorem należy wykonać w systemie międzywarstwowym.

 

2.   Z treści SIWZ pkt III p.pkt. 2 oraz pkt. VI p.pkt G zaznaczacie Państwo , iż do oferty należy dołączyć atest FIBA dot y cząc y wymian y uszkodzonych elementów (klepek) podłogi.

Chciałbym zaznaczyć , i ż certyfikat FIBA wydawany jest na cały system podłogi (legary , podkładki , ślepa podłoga , w arst w a uż y tkowa itp.) , natomiast na pojedyncze klepki , które należy wymienić w tym przypadku nie ma możliwości otrzymania takiego cert y fikatu .

W związku z powyższym proszę o korektę lub sprecyzowanie zapisu w SIWZ (pkt. VI p.pkt . G) dotyczącego atestu FIBA .

 

Jak wynika z SIWZ ust. III pkt 2 p.pkt 1   Zamawiający posiada parkiet w systemie AIR CHANNEL CLASSIC firmy Roobins posiadający certyfikat FIBA. Elementem składowym tego systemu są klepki, których pojedyncze sztuki podlegają wymianie. Na tym obiekcie odbywają się rozgrywki ekstraligi koszykarskiej w związku z powyższym zastosowany system musi posiadać certyfikat FIBA. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania   równoważnego systemu, w tym klepek wchodzących w jego skład, przy czym muszą one pasować do istniejącego systemu. Zaproponowany przez wykonawcę równoważny system, a co za tym idzie również klepki, musi obowiązkowo posiadać certyfikat FIBA.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.