Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - INFORMATYK – wymiar ½ etatu.

Archiwum ofert pracy

 

A.110.1.2015.JM


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KOŁOBRZEGU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg


 1. NAZWA STANOWISKA : INFORMATYK – wymiar ½ etatu. 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 j.t.) pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia niżej wymienione wymagania:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią

 • wykształcenie minimum średnie o kierunku informatycznym lub praktyki

w pracy jako administrator sieci informatycznych,

 • dobra znajomość języka angielskiego,

 • znajomość relacyjnych baz danych MSSQL, MySQL lub analogicznych,

 • znajomość podstaw programowania SQL i innych języków programowania, na przykład Java, C#,

 • umiejętność administrowania serwerami Linux

 • dobra znajomość Windows 7,8 itp., - na poziomie administratora

 • umiejętność zarządzania i pracy w środowisku Active Directory

 • dobra znajomość języków skryptowych jak np PowerShell

 • znajomość konfiguracji i diagnostyki sieci LAN, protokołów sieciowych TCP/IP, VPN, umiejętność zarządzania routerem, switchem i firewallem

 • znajomość sprzętu PC (montaż, diagnostyka, modernizacja)

 • bardzo dobra, praktyczna znajomość aplikacji biurowych - MS Office

 • znajomość podstawowych pojęć dotyczących monitoringu CCTV

 • znajomość regulacji dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych


 1. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność twórczego rozwiązywania problemów

 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność szybkiej diagnozy i rozwiązywania problemów

 • dobra znajomość programów graficznych

 • znajomość regulacji dotyczących przebiegu imprez masowych w kontekście rejestracji systemów kontroli dostępu

 • kreatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętności interpersonalne,

 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

 • umiejętności pracy w zespole,

 • zdolność efektywnej komunikacji.

 1. OSOBA ZATRUDNIONA NA TYM STANOWISKU ODPOWIEDZIELANA BĘDZIE ZA:

 • administrowanie logiczną i fizyczną infrastrukturą informatyczną MOSiR,

 • zapewnienie ciągłości działania Elektronicznego Systemów Obsługi Klienta i Kontroli Dostępu

 • archiwizowanie i kopie zapasowe danych w formie elektronicznej,

 • zabezpieczanie danych i sieci przed wirusami oraz osobami nieupoważnionymi,

 • administrowanie serwerami internetowymi (strona internetowa www.sport.kolobrzeg.pl , bip.mosir.kolobrzeg.pl ,serwer poczty elektronicznej,

 • udostępnianie Internetu w sieci,

 • przygotowanie planów zakupów sprzętu i oprogramowania komputerowego,

 • zlecanie usług informatycznych (naprawy, konserwacje itp.),

 • wykonywanie prac graficznych (prezentacje, wizytówki, zaproszenia, dyplomy i inne) na potrzeby MOSiR, udzielanie pomocy pracownikom MOSiR w obsłudze komputerów i oprogramowania,

 • współtworzenie strategii informatyzacji, polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi MOSiR, a także jej bieżące analizowanie, modyfikowanie, uszczegóławianie lub rozbudowywanie, bieżące śledzenie rynku informatycznego i technologii informatycznych, doradztwo w zakresie usprawnień pracy i korzystania z informacji, pomoc w tworzeniu arkuszy obliczeniowych, generowaniu raportów z istniejących systemów, tworzeniu innych dokumentów,

 • szkolenie personelu w zakresie obsługi wykorzystywanych systemów informatycznych,

 • ewidencja sprzętu i oprogramowania komputerowego, prowadzenie kontroli finansowej gospodarowania środkami publicznymi w zakresie działalności stanowiska, przeprowadzanie kontroli wykorzystywania systemów informatycznych MOSiR,

 • konfiguracja i aktualizacja parametrów systemów sprzedaży

 • zapewnienie ciągłości działania sprzętu drukującego
 1. WYMAGANE DOKUMENTY:


 • list motywacyjny,

 • cv,

 • kwestionariusz osobowy( do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie

MOSIR)

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia,

umiejętności,

 • oświadczenie od kandydata własnoręcznie podpisane, ze nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ( w przypadku zatrudnienia wymagany jest oryginał zaświadczenia o niekaralności),

 • oświadczenie od kandydata własnoręcznie podpisane o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie od kandydata własnoręcznie podpisane, że kandydat wyraża zgodę na

przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.

zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z poźn.zm.)

 • dokumenty potwierdzające staż pracy.


 1. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY:

 • praca biurowa, wewnątrz pomieszczenia,

 • praca przy monitorze ekranowym co najmniej 2,5 h dziennie,

 • praca w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Łopuskiego 38, 1. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6 %.


 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 04 grudnia 2015 roku.


MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Sekretariat MOSiR ul. Łopuskiego 38 Kołobrzeg.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg.


Aplikacje, które wpłyną do MOSiR po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.


Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MOSiR ( www.bip.mosir.kolobrzeg.pl ).


Do pobrania: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oraz oświadczenie.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.