Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE o UNIEWAŻNIENIU postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 354525-2010)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

Kołobrzeg, dnia 14 stycznia 2011 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

"Ochronę mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu".

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) w dniu 14 stycznia 2010 roku zostało unieważnione w/w postępowanie                     o udzielenie zamówienia publicznego – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Na przetarg wpłynęły 4 oferty złożone przez niżej wymienione podmioty:

 

L.p.

Nazwa wykonawcy

Cena oferowana

(z podatkiem VAT)

 

1

"EKOTRADE"Sp. z o.o.

Przedstawicielstwo w Szczecinie

Al. 3 Maja 22, 70-215 Szczecin

 

224.182,32 zł

 

2

Agencja Ochrony "LEX-CRIMEN"

Spółka z o.o.

ul. Brzozowa 27, 75-136 Koszalin

 

198.565,05 zł

3

Spółdzielnia Unia

ul. Lechicka 23, 75-837 Koszalin

253.578,34 zł

4

Przedsiębiorstwo Usługowe "WACHTA II"

Tomasz Ziomek

ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg

 

122.536,80 zł

 

W oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 wszyscy w/w Wykonawcy zostali wykluczeni, ponieważ nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie:

a) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

W ofertach Wykonawcy złożyli oświadczenia o posiadaniu stałego (kablowego) łącza z Policją, jednakże w toku przeprowadzonych wyjaśnień poczynionych w związku z otrzymaną informacją, żaden z Wykonawców pomimo wezwania dokonanego na podstawie art.26 ust. 4 ustawy P.z.p., we wskazanym przez Zamawiającego terminie nie wykazał, iż przedmiotowe łącze posiada.

 

Mając na uwadze powyższe zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy P.z.p. Oferty Wykonawców wykluczonych zostały uznane za odrzucone.

 

 

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu

 

Andrzej Bejnarowicz

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.