Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 122935 - 2015)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg: OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU
Numer ogłoszenia: 122935 - 2015; data zamieszczenia: 18.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu , ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 35 51 400, faks 94 35 51 384.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:  www.bip.mosir.kolobrzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratownictwa wodnego w okresie od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. polegających na prowadzeniu działań ratowniczych na basenie Milenium Spa w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, w skład którego wchodzą: a) basen pływacki o wymiarach 25x12,5 m2 tj. 312,5 m2 z sześcioma torami dla zawodników (basen wraz z zapleczem technicznym w pełni odpowiada wymogom); b) basen rekreacyjny dla dzieci o łącznej pow. 200 m2; c) dzika rzeka, hydromasaż, kaskada do masażu karku; d) jacuzzi (4 niecki); e) strefa płytka dla najmłodszych dzieci; f) dwie zjeżdżalnie wodne 35 i 62 metry; g) dwie sauny. Usługi muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z uwzględnieniem podanych niżej warunków: Godziny świadczenia usługi: od 6 30 do 22 00 .W godzinach otwarcia pływalni ilość ratowników musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108). Ratownicy wodni wykonujący zamówienie nie mogą podejmować żadnej dodatkowej działalności gospodarczej w miejscu i czasie świadczenia usług wynikających z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ratownicy zobowiązani są do samodzielnego prowadzenia stosownej dokumentacji tj. dziennika pracy ratowników z wpisami przebiegu pracy na każdej zmianie. Ratownicy zobowiązani są do zapewnienia warunków bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających z atrakcji wodnych. Z pomieszczeń przekazanych na potrzeby wykonania niniejszych usług mogą korzystać wyłącznie te osoby, które będą na aktualnym grafiku pracy. Obowiązkiem ratowników jest zapobieganie wszelkim szkodom materialnym wyrządzonym obrębie niecek basenowych przez użytkowników odkrytej pływalni. W sytuacji zaistnienia takich szkód, fakt ten musi byś natychmiast zgłoszony zamawiającemu. Wykonawca usługi winien planować pracę w taki sposób, aby zapewnić ciągłość dyżurów ratowników w godzinach otwarcia basenu. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do zapewnienia odzież dla ratowników zgodnie z przepisami BHP. Zamawiający udostępni, przekazując protokolarnie Wykonawcy niżej wymieniony sprzęt. Sprzęt ratowniczy, w skład którego wchodzi: Pas ratowniczy typu węgorz - 3 sztuki, Tyczka ratownicza 4 m 6 sztuk, Koło ratunkowe 5 sztuk, Wieża ratownicza 3 sztuki, Bosaki 4 sztuki, Rzutka ratownicza 3 sztuki. Sprzęt medyczny, w skład którego wchodzi: Apteczka szklana 1 sztuka, Apteczka R1 1 sztuka, Defibrylator AED Samaritan PAD 1 sztuka, Lodówka z zamrażarką na lód 1 sztuka, Kozetka lekarska 1 sztuka, Wykonawca ponosi materialną odpowiedzialność za powierzony mu przez zamawiającego sprzęt. Wykonawca zobowiązany jest eksploatować ww. sprzęt zgodnie z przepisami oraz dokonywać bieżącej konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania sprzętu w stanie niepogorszonym, uwzględniającym jego normalne zużycie. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na odstępowanie wypożyczonego sprzętu osobom trzecim. Pozostały sprzęt ratowniczy niezbędny do należytego, zgodnego z przepisami BHP świadczenia przedmiotowej usługi jak również wyposażenie apteczek pierwszej pomocy wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt. Do dodatkowych obowiązków ratowników należy: Sprawdzanie przed otwarciem oraz monitorowanie w czasie otwarcia pływalni stanu technicznego urządzeń rekreacyjnych (jacuzzi, łaźnia, gejzer, dzika rzeka, parasol wodny i in.) oraz zjeżdżalni i saun, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie kierownikowi/gospodarzowi obiektu lub pełniącemu zmianę konserwatorowi z wpisem do dziennika pracy. Noszenie odpowiedniego stroju tj. koszulki z napisem (Ratownik) oraz spodenek kąpielowych w aktualnie obowiązującym kolorze. Imienne wytypowanie Starszych Ratowników (kierowników zmiany) nadzorujących wypełnianie przepisów obowiązujących służby ratownicze na basenie. Stałe usuwanie zanieczyszczeń z lustra wody oraz z urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w nieckach basenowych każdego dnia przed otwarciem pływalni oraz w ciągu dnia w trakcie wykonywania ochrony ratowniczej. Ponadto prowadzenie akcji oczyszczania basenu, w przypadku zanieczyszczenia wody przez klientów oraz współpraca w tym zakresie z dyżurnym energetykiem. Stała obserwacja lustra wody, strefy mokrej oraz reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. Ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku z odnotowaniem w dzienniku pracy, a w razie konieczności wezwanie pogotowia ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego. Kontrola i uzupełnianie stanu apteczek pierwszej pomocy. Pomoc w organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych oraz zawodów. Udzielanie klientom informacji na temat regulaminu pływalni i regulaminów korzystania ze zjeżdżalni oraz atrakcji wodnych. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminów oraz stosowanie odpowiednich procedur w przypadku ich łamania. Instruowanie klientów oraz nadzór nad poprawnym, zgodnym z przeznaczeniem oraz regulaminem korzystaniem z urządzeń rekreacyjnych tj. sauny, jacuzzi, łaźnia, gejzer, rynny wodne i in. Czuwanie nad efektywną pracą (włączaniem i wyłączaniem) urządzeń i atrakcji wodnych w zależności od zapotrzebowania klientów. Nadzór nad właściwym, stosownym do pory dnia, warunków i zajętości basenu oświetleniem pomieszczenia pływalni. Bieżąca kontrola nad zajętością torów w przypadku korzystania z basenu przez grupy zorganizowane, szkółki pływackie ect., zgłaszanie spostrzeżeń i przekazywanie informacji z tym związanych pracownikom recepcji basenowej. Udzielanie pomocy działowi Głównego Energetyka podczas wymiany uszkodzonych źródeł światła oświetlenia podwodnego basenów (konieczność pracy pod wodą). Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych przez wszystkich kąpiących się po godzinach otwarcia basenu. Bieżąca kontrola osób przebywających w saunach oraz sprawdzanie saun przed zamknięciem pływalni. Reagowanie na wszystkie przypadki, w których istnieje podejrzenie, iż osoba przebywająca na basenie znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W sytuacji agresywności osoby będącej w stanie nietrzeźwym natychmiastowe zgłaszanie tego faktu pracownikowi ochrony, z jednoczesnym odnotowaniem zaistniałego zdarzenia w dzienniku pracy. Dbanie o dobre imię Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu oraz Wykonawcy. Każdorazowe zgłaszanie faktu przybycia oraz gotowości do pracy pracownikom recepcji basenowej. Ratownicy przed rozpoczęciem pracy na obiekcie mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Pływalni, Regulaminami i instrukcjami wszystkich urządzeń zainstalowanych na basenie, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcją Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  75.25.20.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:  nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 208 poz. 1240 z późn. zm.).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług z zakresu ratownictwa wodnego na terenie pływalni krytej posiadającej co najmniej jedną nieckę basenową o powierzchni lustra wody minimum 312,5 m2, o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł netto każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi wykonać zamówienie w ilości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108) posiadającymi: - aktualne uprawnienia ratownika wodnego nadane przez uprawniony podmiot zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy, - aktualne badania lekarskie potwierdzające ich zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika wodnego, - aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, - przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż., - ukończony kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, umożliwiający wykonywanie czynności określonych w art. 14 pkt 1-9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów potwierdzające oddanie mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 2. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub, gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. 3. Przy zastrzeżeniu informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa należy to wykazać, poprzez przedłożenie dodatkowych uzasadniających dokumentów. 4. Formularz oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 85
 • 2 - Termin płatności - 15

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,  adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; b) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych zamówieniem w przypadku: a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek wykonawcy; b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.bip.mosir.kolobrzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  28.08.2015 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.5) Termin związania ofertą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nieDo pobrania:

Specyfikacja Istotnch Warunków Zamówienia(SIWZ), opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy. 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.