Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie i dostawa pław sygnalizacyjnych z pochylonym krzyżem, odnowienie pław z ubiegłego sezonu

Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

 

ZNAK SPRAWY:

 DT.072.1.1.2017.RO                      Kołobrzeg dn.13.01.2017r.

                                       

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro na:

 

WYKONANIE I DOSTAWA PŁAW SYGNALIZACYJNYCH Z POCHYLONYM KRZYŻEM, ODNOWIENIE PŁAW Z UBIEGŁEGO SEZONU  

 

 

 

 

I.     Zamawiający:

Gmina Miasto Kołobrzeg z siedzibą przy

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kołobrzeg

Nip 6711698541

działający przy pomocy

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38

78 – 100 Kołobrzeg

Tel/fax.: 94 355 13 84

 

II.   Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

 Robert Olejniczak

 Tel.:667 080 732, e-mail: r.olejniczak@mosir.kolobrzeg.pl

 

       III. Przedmiot zamówienia:

WYKONANIE I DOSTAWA 40szt. PŁAW SYGNALIZACYJNYCH Z POCHYLONYM KRZYŻEM, ODNOWIENIE 10szt. PŁAW Z UBIEGŁEGO SEZONU ”.

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania i dostawy pław sygnalizacyjnych z pochylonym krzyżem. Odnowienie pław z ubiegłego sezonu. Pławy wykorzystane zostaną do oznakowania niebezpiecznych progów podwodnych kąpieliska morskiego.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa 40szt. pław sygnalizacyjnych z  pochylonym krzyżem.

Pława:

-poszycie wykonane z blachy o grubości 2mm,

-szczyty pławy wykonany z blachy grubość 2,5mm,

-średnica pławy 200mm,

-wysokość pławy 1250mm bez krzyża,podpory krzyża i zaczepu (ucha),

-pława szczelnie zamknięta.

Krzyż:

-wykonany z blachy grubości 2,5mm (krzyż jest jedną całością),

-szerokość ramienia 100mm,

-długość ramienia 500mm.

-przymocowany do szczytu pławy,

-średnica mocowania(podpora) 20mm,

-wysokości mocowania(podpory) 600mm.

Zaczep mocujący(ucho), przymocowany do spodu pławy

-grubość 10mm,

-średnica 50mm.

Całość połączona ze sobą i szczelnie zamknięta.

Malowanie:

-trzy krotne farba antykorozyjna podkładowa,

-trzy krotne farba chlorokauczuk kolor żółty sygnałowy.

Odnowienie 10szt. Pław z ubiegłego sezon (pławy   odbiera i dostarcza wykonawca na koszt własny).     

Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie prace.

Materiały niezbędne do wykonania zamówienia dostarczy wykonawca.

Rysunek poglądowy

 

 

 

 

IV. Termin realizacji i płatność:

do dnia .01.03. 2017 r.

Płatność za usługę   będzie następować, po wykonaniu prac i podpisaniu protokołu   odbiorczego.

 

 

V. Kryterium oceny ofert:

      Cena – 100%

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy   zastosowaniu wzoru:

 

L iczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

 

Algorytm : C=   %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

 

 

VI. Termin składania ofert:

Do dnia .23.01.2017 r. do godz. 10.00

Ofertę w formie wypełnionego „Formularza ofertowego” zawierającą łączną wartość brutto wykonania i dostawy zamówienia   wraz z załącznikiem nr 1  należy składać do dnia .23.01.2017 r. godz.10.00 osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną z informacją w temacie „WYKONANIE I DOSTAWA PŁAW SYGNALIZACYJNYCH” na adres : r.olejniczak@mosir.kolobrzeg.pl

 

                                                                           

                                                                                                              Dyrektor

 

 

Załączniki:

1)        „Formularz ofertowy” - Zał. nr 1do wypełnienia

 

 

 

UWAGA: Złożenie zapytania ofertowego, jak też i otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej, nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Gminę Miasto Kołobrzeg Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez nią umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania zapytania lub jego unieważnienia, bez podania przyczyny.   Zamawiający na etapie badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących w/w zapytania.

Spośród złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertęDo pobrania:

Zapytanie ofertowe, załącznik nr 1.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.