Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14.000 euro na Przebudowę istniejącego zejścia na plażę przy ulicy Arciszewskiego w Kolobrzegu – działka nr 8, obręb nr 2 (BZP - 66293-2012)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg 22.03.2012

CK.271.1.2012

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:

 

Przebudowę istniejącego zejścia na plażę przy ulicy Arciszewskiego w Kolobrzegu działka nr 8, obręb nr 2

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać   w Biurze Usług Marketingowych (parter) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji   w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38, tel. (94) 35-51-310 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.mosir.kolobrzeg.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Jacek Kuś – Specjalista ds. utrzymania pasa technicznego i kąpieliska w MOSiR, e-mail: jacekkus-fms@o2.pl

Koszt specyfikacji wynosi 5 0 . Należność należy wpłacać gotówką w dziale księgowości lub przelewem na konto:   Bank Handlowy S.A.   w Warszawie    93 1030 1263 0000 0000 9022 3003

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przebudowy istniejącego zejścia na plażę przy ulicy Arciszewskiego w Kołobrzegu obejmującej wykonanie schodów, podestu oraz chodnika.

Stopnie schodowe o wysokości 15 cm i szerokości 35 cm, podzielone na dwa biegi, dolny odcinek wkopany 130 cm w grunt. Posadowienie schodów na palach o śr. 200 mm i belkach oczepowych 80x160 mm wg opracowania konstrukcyjnego. Podest winien być wykonany z desek o grubości 40 mm posadowiony na palach.

Materiał użyty do wykonania zadania powinien być odporny na kwasy i zasady, nie rysujący     i nie odpryskujący, nie butwiejący i nie wymagający konserwacji, odporny: na wszystkie warunki atmosferyczne, na wodę słodką i słoną, szkodniki, na wibracje i inne obciążenia, ponadto musi być stateczny w kszałcie oraz toksycznie nieszkodliwy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.

Oferty należy złożyć w sekretariacie MOSiR w terminie do dnia 10 .04.2012 r. do godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. w sali prasowej MOSiR w dniu 10 .04.2012r. o godz.1000.

Kody CPV – 45.26.22.11-3, 45.22.38.20-0, 45.23.32.00-1, 45.22.38.20-0, 45.42.11.60-3

Termin realizacji zamówienia: do 25.06.2012r.

Termin związania ofertą – 30 dni

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%

 

     Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1 do 4 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r . (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) oraz którzy:

(a)                  złożą wypełniony i podpisany formularz oferty;

(b)                przedłożą a ktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

(c)                przedłożą oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę aktualnego (tzn. wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

(d)               przedłożą oświadczenie , że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;   

(e)                przedłożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

(f)                 przedłożą opłaconą p olisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000 zł na jeden przypadek ubezpieczeniowy. W przypadku opłaty polisy przelewem, należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu;

(g)                przedłożą wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie                      z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dokumenty potwierdzające realizację minimum 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu bądź budowie zejście na plażę z uwzględnieniem specyficznych warunków dotyczących terenu oraz uwarunkowań geologicznych (zgodnie z § 1 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane);

(h)                        przedłożą wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienie wraz                z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoba Kierownika Budowy posiada wymagane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - załącznik nr 5 do SIWZ ;

(i)                          złożą formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ ;

(j)                         złożą kosztorys ofertowy zawierający wszystkie pozycje przedmiaru. Kosztorys powinien zawierać ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych.

 

Ogłoszenie zostało wysłane i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych   w dniu 22 .03 . 2012r. pod numerem 66293 -2012.

 

                                                                                    DYREKTOR

                                                                      Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Kołobrzegu

                                Andrzej Bejnarowicz

 

 

 


Do pobrania:
1.Ogłoszenie,Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ),projekt umowy,opis przedmiotu zamówienia.

2.Kosztorys nakładczy, Specyfikacja WIOR, Konstrukcja, Architektura.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.