Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM (BZP 168445-2009 i BZP 294392-2009)

Archiwum Zamówień Publicznych


6/2009

Kołobrzeg, 2009-10-01

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 6/2009. Nazwa zadania:   Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM"

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1   Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.                     Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

tel.: (094) 35 513 84

fax.: (094) 35 513 84

http://www.mosir.kolobrzeg.pl

http://www.sport.kolobrzeg.pl

m.rekas@sport.kolobrzeg.pl

Godziny urzędowania - 7:00 - 15:00

 

II.                   Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III.                 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

http://www.mosir.kolobrzeg.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego lub drogą korespondencyjną po opłaceniu należności za specyfikację w kwocie 1 zł za 1 kartkę w kasie zamawiającego lub na jego konto w PKO BP nr.: 03 1020 2821 0000 1402 0024 5381.

 

IV.                 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania, p.t. " Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM" , polegająca na sprzątaniu i stałym utrzymaniu w czystości całej powierzchni użytkowej wymienionej w specyfikacji zgodnie z wymaganiami sanitarno - epidemiologicznymi oraz sprzątanie terenów wokół kompleksu "MILENIUM" (działka o łącznej powierzchni 2,97 ha) wraz z terenem ścieżki wzdłuż kanału drzewnego

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

 

 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 74700000-6

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Usługa sprzątania

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#48

 

V.                   Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

12 miesięcy od dnia 1 listopad 2009

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:  

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają   wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów:

-         Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-         Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

-         Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

-         Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

-         Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-         Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.   

-         Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym.  

-         Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  

-      Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również  

       wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem   

       wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres  

       prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim

       rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot  

       zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców   

       wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały  

       wykonane należycie. (załącznik 5/6/2009).

-          Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub      

       liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w  

             przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 12 000 , słownie: dwanaście tysięcy złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

#78

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-10-13 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

Sekretariat

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-10-13, o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

Mała Sala Konferencyjna

                        

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania

ofert.

 

XIII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Dopuszcza się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nieprzekraczających łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia

 

XIV. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr    poz. 168445   dnia 2009-10-02

 

 
Do pobrania:

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,formularz cenowy,liczba zatrudnionych,oświadczenie,projekt umowy,wykaz osób,wykaz usług,wykaz urządzeń,formularz ofertowy.

2.Poprawiona specyfikacja istotnych warunków zamówienia,formularz ofertowy,liczba zatrudnionych,wykaz osób,ogłoszenie o zamówieniu. (24.09.2009)

3.Orginalna treść ogłoszenia. (przed zmianą 02.10.2009)

4.Zaktualizowan treść ogłoszenia  (po zmianie) i specyfikacja istotnych warunków zamówienia. (od 02.10.2009)

5.Zaktualizowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia(błąd w dacie wadium)  (06.10.2009).

5a. Zebrane razem wszystkie dokumenty w najnowszej wersji  (ostatnia zmiana treści dokumentów 06.10.2009).


 

Prosimy o zapoznanie się z pytaniami, wyjaśnieniami i zmianamy z nimi związanymi dostępnymi po kliknięciu na ten napis lub przez zakładkę z lewej strony pod pozycją menu prowadzącą do ogłoszenia.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.