Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Remont dachu hali MILENIUM

Archiwum Zamówień Publicznych


5/2008

Kołobrzeg, 2008-07-30OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2008. Nazwa zadania: Remont dachu hali MILENIUM


Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 36/38

78-100 Kołobrzeg

www.sport.kolobrzeg.pl

sport@post.pl

7:00 - 15:00


II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.sport.kolobrzeg.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego lub w internecie na stronie www.sport.kolobrzeg.pl.


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące wykonania remontu części dachu hali MILENIUM o powierzchni około 1900 m2 wraz z jego ociepleniem za pomocą pianki poliuretanowej.

Zakres robót obejmuje:

a) zerwanie istniejącej warstwy pianki poliuretanowej,

b) zerwanie istniejącej warstwy papy,

c) przygotowanie podłoża do natrysku z pianki poliuretanowej,wykonanie izolacji metodą

natrysku z pianki poliuretanowej sztywnej,

d) malowanie połaci dachu farbą odporną na działanie promieni UV,

e) roboty towarzyszące: m.in. wywóz pianki i jej utylizacja ,

f) wymiana 7 szt. okien dachowych w budynku hotelowym,

g) pomalowanie lakierem antyUV dachu części hotelowej.Wspólny Słownik Zamówień: 45262600-7Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Różne specjalne roboty budowlane


Dodatkowe przedmioty#45V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

.


VI. Termin wykonania zamówienia:

do końca października 2008 r


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a.spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy,

b.wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 złotych brutto.

c.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.,

d.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają na rachunku bankowym srodki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 600.000 zł;

e.są ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 70000 zł

f.załączą do oferty wymagane w SiWZ dokumenty i oświadczenia;

g.wniosą wadium;

h.udzielą pisemnej gwarancji na minimum 5 lat


Oferty oceniane będą pod względem spełnienia powyższych warunków i wymag


VIII. Informacja na temat wadium:


zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zam ówienia w wysokości: 10000 , słownie: dziesięć tysięcy .


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

#61X. Miejsce i termin składania ofert:


Oferty należy składać do dnia: 2008-09-02 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 36/38

78-100 Kołobrzeg

Sekretariat


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:


Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-09-02, o godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 36/38

78-100 Kołobrzeg

Mała sala konferencyjna


XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-10-03

XIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr Nr poz. poz dnia data ogłoszenia w BZP
____________________________________

Andrzej Bejnarowicz 

Pliki do pobrania:
1 . Ogłoszenie
2. Formularz cenowy,SIWZ,wykaz robót,umowa,formularz przetargowy,wykaz podmiotów,oświadczenie.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.