Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa skutera wodnego wraz z przyczepą i platformą ratowniczą (BZP 78504-2010)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg, 2010-03-18

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2/2010. Nazwa zadania: i dostawa skutera wodnego wraz z przyczepą i platformą ratowniczą.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1   Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.   Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres zamawiającego                 Łopuskiego 38

Kod Miejscowość        78-100 Kołobrzeg

Telefon:           (94) 35 514 03

Faks:   (94) 35 513 84

adres strony internetowej       http://www.mosir.kolobrzeg.pl

adres poczty elektronicznej    m.rekas@sport.kolobrzeg.pl

Godziny urzędowania:             7:00-15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    http://www.mosir.kolobrzeg.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (sekretariat ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi 1 zł za 1 stronę oraz pokrywa koszty druku oraz przekazania.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest zakup skutera wodnego Zakup i dostawa skutera wodnego wraz z przyczepą i platformą ratowniczą oraz dostawa do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łopuskiego

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

34144200-0 - pojazdy służb ratowniczych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

do dnia: 2010-05-14

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)          posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - Wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę skuterów wodnych o wartości brutto co najmniej 70 000 zł

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)          sytuacji ekonomicznej i finansowej,

  - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

 

 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3000, słownie: trzy tysiące złotych

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

cena

100

#82

 

 


X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2010-04-20 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

sekretariat

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-04-20, o godz. 12:00

  w siedzibie zamawiającego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

mała sala konferencyjna

 

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

XIII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

z amawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XIV. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 78504-2010 Data zamieszczenia 19.03.2010

 

Do pobrania:
1.Formularz cenowy,formularz ofertowy,ogłoszenie o zamówieniu, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, projekt umowy, specyfikacja istotnych warunków zamówienia ,wykaz osób do kontaktu, wykaz usług.

Zmiany:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zmieniona w następujący sposób:
III Opis przedmiotu zamówienia:
pkt 2.
Silnik:
- Pojemność silnika – 1050-1850 cm3 (było: 1050 - 1600 cm3)Kadłub:
 - Waga – od 350 kg do 380 kg (było: 360 - 380 kg)
Warunki serwisowe:
czas reakcji - 24 godziny (był: 5 dni roboczych)
Pkt 9 Wymagania dot. gwarancji
czas reakcji - 24 godziny (było: 5 dni roboczych)

Do pobrania:
2. Formularz cenowy,formularz ofertowy,ogłoszenie o zamówieniu, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, projekt umowy, specyfikacja istotnych warunków zamówienia(poprawiona) ,wykaz osób do kontaktu, wykaz usług.( 26.03.2010)

3. Formularz cenowy,formularz ofertowy,ogłoszenie o zamówieniu, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, projekt umowy, specyfikacja istotnych warunków zamówienia(poprawiona) ,wykaz osób do kontaktu, wykaz usług.( 08.04.2010 )


Prosimy o zapoznanie się z pytaniami, wyjaśnieniami i zmianamy z nimi związanymi dostępnymi po kliknięciu na ten napis lub przez zakładkę z lewej strony pod pozycją menu prowadzącą do ogłoszenia.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.