Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pow.14k euro-dostawa kosiarki wrzecionowej do pielęgnacj boisk sportowych oraz urządzenia do czyszczenia sztucznej trawy wypełnionej granulatem(BZP 110623-2012)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

Kołobrzeg 18.05 .2012

CK.271.3.2012

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:


Dostawę kosiarki wrzecionowej do pielęgnacj boisk sportowych oraz urządzenia do czyszczenia sztucznej trawy wypełnionej granulatem”


Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w Biurze Głównego Mechanika (I piętro) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38, tel. (94) 35-51-403 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.mosir.kolobrzeg.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marek Rękas – Główny Mechanik w MOSiR, e-mail: m.rekas@mosir.kolobrzeg.pl

Koszt specyfikacji wynosi 1 0 . Należność należy wpłacać gotówką w dziale księgowości lub przelewem na konto: Bank Handlowy S.A. w Warszawie 93 1030 1263 0000 0000 9022 3003.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa jednej kosiarki wrzecionowej przeznaczonej do bieżącego koszenia trawy na murawie boiska oraz jednego urządzenia do czyszczenia sztucznej trawy wypełnionej granulatem gumowym.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.

Oferty należy złożyć w sekretariacie MOSiR w terminie do dnia 28 .05.2012 r. do godz. 9 30 .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. w sali prasowej MOSiR w dniu 28 .05.2012r. o godz.10 00 .

Kody CPV – 42.90.00.00-5, 16 .16.00.00-4

Termin realizacji zamówienia: 7 dni od momentu podpisania umowy

Termin związania ofertą – 30 dni

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%

Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1 do 4 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r . (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) oraz którzy:

  1. złożą wypełniony i podpisany formularz oferty;

  2. przedłożą a ktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

  3. przedłożą oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę aktualnego (tzn. wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  4. przedłożą oświadczenie , że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  5. przedłożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  6. przedłożą formularz cenowy.


Ogłoszenie zostało wysłane i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 .05 . 2012r. pod numerem 110623 -2012.DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Kołobrzegu

Andrzej BejnarowiczDo pobrania:

Ogłoszenie, Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (SiWZ), projekt umowy, opis przedmiotu zamówienia.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.