Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - inspektor ds. kancelarii

Archiwum ofert pracy

O G Ł O S Z E N I E

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W KOŁOBRZEGU OGŁASZA   NABÓR   KANDYDATÓW

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Nr Oferty: 1/2010

I.                NAZWA I ADRES JEDNOSTKI    -   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

                                                            ul. Łopuskiego 38

NAZWA STANOWISKA PRACY   -   inspektor ds. kancelarii

II.                WYMAGANIA

 

1.               USTAWOWE  

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia niżej wymienione wymagania:

jest obywatelem polskim,   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,   posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku, nie była    skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, cieszy się nieposzlakowaną opinią  

2.               NIEZBĘDNE  

1)     posiada wykształcenie: wyższe magisterskie administracyjne lub ekonomiczne ,

2)     staż   pracy: 5 lat, z tego 3 lata pracy u pracodawców samorządowych, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

3)     znajomość języków obcych: niemiecki lub angielski (w stopniu dobrym)

4)      inne umiejętności: obsługa komputera (program Word, Excel, CDN Optima).

5)       znajomość przepisów prawnych :     

ü Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych

ü Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

ü Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznych

ü Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

ü Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego

ü Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

ü Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

3.               DODATKOWE

1)      samodzielność w podejmowaniu decyzji,

2)      umiejętność analityczna,

3)      komunikacja werbalna i pisemna

4)      komunikatywność, kreatywność,

5)      umiejętność pracy w zespole,

4.               KRYTERIA OCENY

1)      przygotowanie merytoryczne

2)      umiejętność autoprezentacji

 

III.             ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ   NA   STANOWISKU

 

Inspektor ds. kancelarii podlega bezpośrednio Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Do podstawowych obowiązków pracownika należy:

1)     obsługa programu komputerowego ,,obieg dokumentów”,

2)     przestrzeganie porządku w dokumentach biurowych,

3)     prowadzenie rejestru:

a)       umów, oraz pism przychodzących i wychodzących,

b)       zarządzeń i poleceń Dyrektora MOSiR,

c)       zarządzeń Prezydenta Miasta Kołobrzeg, uchwał Rady Miasta w Kołobrzegu,

4)     archiwizacja dokumentów MOSiR,

5)     zaopatrywanie w określoną   prasę, materiały biurowe i inne wyposażenie biura,

6)     przestrzeganie terminów i harmonogramu zadań – uwzględniając priorytety pilności i ważności,

7)     prowadzenie kartotekowej ewidencji środków trwałych będących na stanie MOSiR,

8)     prowadzenie kartotekowej ewidencji pozostałych środków trwałych w używaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych,

9)     okresowe uzgadnianie prowadzonej ewidencji z działem księgowości (z ewidencją syntetyczną),

10)   wykonywanie innych obowiązków i zadań zleconych przez Dyrektora.

 

IV.            WYMAGANE   DOKUMENTY

1)   List motywacyjny

2)   Kwestionariusz kandydata C.V.(do pobrania na stronach internetowych MOSiR lub w Sekretariacie MOSiR w Kołobrzegu),

3)   Kserokopia dokumentu poświadczająca wykształcenie,

4)   Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,

5)   Oświadczenie kandydata o niekaralności,

6)   Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z przepisami prawnymi podanymi
w   niniejszym ogłoszeniu,

7)   Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

V.              Termin składania ofert: do dnia 10 marca 2010   r.

 

VI.            Miejsce składania ofert : Sekretariat MOSiR w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38                            

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mosir.kolobrzeg.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres MOSiR z dopiskiem: - dotyczy naboru na stanowisko    inspektora ds. kancelarii.

Aplikacje, które wpłyną do MOSiR   po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.mosir.kolobrzeg.pl/ oraz   na tablicy informacyjnej MOSiR w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38.

Do pobrania (proszę wybrać zapisz jako na linku poniżej):
Kwestionariusz osobowy dla osoby obiegającej się o zatrudnienie.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.