Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług w zakresie przygotowania i podawania posiłków dla gości Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w oparciu o dzierżawę pomieszczeń Ośrodka (2014/S 018-028030)

Archiwum Zamówień Publicznych

Polska-Kołobrzeg: Usługi podawania posiłków

2014/S 018-028030

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Łopuskiego 38
Osoba do kontaktów: Katarzyna Janicka-Golonka
78-100 Kołobrzeg
POLSKA
Tel.: +48 943551352
E-mail: k.janicka@mosir.kolobrzeg.pl
Faks: +48 943551384

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.mosir.kolobrzeg.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: zakład budżetowy
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usług w zakresie przygotowania i podawania posiłków dla gości Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w oparciu o dzierżawę pomieszczeń Ośrodka.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 17: Usługi hotelarskie i restauracyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Kołobrzeg.

Kod NUTS PL422

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług żywienia osób w wynajmowanych pomieszczeniach w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przeznaczonych na prowadzenie przedmiotowej działalności. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług zgodnie z wymogami SIWZ, umową oraz złożoną ofertą.
1. Zakres świadczenia usługi obejmuje przygotowanie:
1) śniadań dla osób indywidualnych (śniadania wliczone są w cenę doby hotelowej). Przewidywana ilość wydawanych śniadań, w obłożeniu nierównomiernym wynosi około 4.000 rocznie.
2) posiłków całodziennych tj. śniadanie, obiad, kolacja dla grup sportowych, w tym młodzieżowych dla dzieci powyżej 12 lat – w ilości około 6.300 posiłków rocznie w nierównomiernym obłożeniu oraz w ilości około 2.700 posiłków rocznie w nierównomiernym obłożeniu dla grup dziecięcych w wieku do lat 12.
3) posiłków tj. śniadanie, II śniadanie, obiad dla dzieci z półkolonii (przebywających na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w miesiącach styczeń, luty, lipiec i sierpień), dla dzieci w wieku 6 - 13 lat – w ilości około 250 rocznie.
4) posiłków całodziennych tj. śniadanie, obiad, kolacja dla grup rehabilitacyjnych (osób powyżej 12 roku życia) – w ilości około 1.200 posiłków rocznie.
2. Podane przez Zamawiającego przewidywane ilości osobodni będące przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego są liczbą szacunkową i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie (zmniejszyć lub zwiększyć) w zależności od bieżących, rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwości dodatkowego wykorzystania dzierżawionych pomieszczeń do prowadzenia innej działalności gastronomicznej (catering) jednakże z uwzględnieniem pierwszeństwa obsługi gościa Ośrodka. Zamawiający dopuszcza również możliwość organizacji przez Wykonawcę wesel, komunii, styp, eventów, zabaw sylwestrowych i in. imprez, po uprzednim poinformowaniu w formie pisemnej o takim zamiarze Zamawiającego.
4. Prowadzenie działalności oparte będzie na wykorzystaniu bazy lokalowej wydzierżawionej od Zamawiającego oraz własnego sprzętu i wyposażenia Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług codziennie tj. we wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 7:30 do 20:00. W trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin otwarcia lokalu tj. skrócenia godzin otwarcia w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy lub mniejszego obłożenia Ośrodka, po wcześniejszej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego lub wydłużenia godzin otwarcia lokalu w zależności od potrzeb Zamawiającego.
6. Żywienie powinno odbywać się w oparciu o obowiązujące normy, przygotowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi i zasadami racjonalnego żywienia zalecanymi przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, z zachowaniem sezonowości i zwyczajów żywieniowych w okresach świątecznych.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

55320000, 55321000, 55322000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 100 000 PLN
II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 60 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium w wysokości 5.000,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Banku Handlowego S.A. w Warszawie Nr rachunku: 93 1030 1263 0000 0000 9022 3003 z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym na usługi gastronomiczne w MOSiR Kołobrzeg”. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu otwarcia ofert zostało zaksięgowane na koncie Zamawiającego. Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiedni dokument /oryginał/ należy wpiąć do oferty oddzielnie np. w koszulce, natomiast kserokopię tego dokumentu dołączyć do oferty. Pozostałe kwestie dotyczące wadium reguluje ustawa Pzp.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Termin płatności 21 dni od daty wpłynięcia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Rozliczenia finansowe prowadzone będą wyłącznie w PLN.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie zastosowanie mają przepisy zawarte w art. 23 ust. 1-4 ustawy - Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia muszą:
1) Wyznaczyć Lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z nazwą zadania - tytułem postępowania. Osoba upoważniona przez lidera do reprezentowania musi posiadać stosowne upoważnienie lub pełnomocnictwo, które musi mieć formę pisemną oraz musi zostać przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza określające zakres czynności, do których jest umocowany.
2) Każdy z Wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1, 2b, 3, 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie art. 22. ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp Wykonawcy mogą spełnić łącznie – na potwierdzenie w/w dokument wymieniony w pkt 1 ppkt 2a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia każdy z członków konsorcjum składa w zakresie, w którym spełnia postawione warunki (jeśli dotyczy). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wykonawcy zgodnie z art. 141 ustawy Pzp ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 i 378 KC.
III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prowadzi lub prowadził zakład zbiorowego żywienia typu stołówka, bar, restauracja, jadłodajnia i w trakcie jego prowadzenia zrealizował minimum 2 usługi gastronomiczne takie jak imprezy okolicznościowe (np. wesela, stypy, komunie, zabawy sylwestrowe) przyjęcia lub eventy, dla co najmniej 50 osób w każdej z wykazanych usług. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku poprzez weryfikację złożonego Załącznika nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączonych dowodów stwierdzających czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pracy na stanowisku kucharz oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na tym stanowisku lub posiadającą tytuł mistrza w zawodzie kucharz.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację załącznika nr 4.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
— Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (warunek dot. zdolności finansowej).
— Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek jeżeli Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) (warunek dot. zdolności ekonomicznej).
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków poprzez weryfikację złożonej kopii opłaconej polisy lub w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
2. W celu potwierdzenia spełnienia opisanych wyżej warunków Wykonawca załączy do wypełnionego Formularza Oferty (tj. zał. Nr 1 do SIWZ) , następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstawy do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.
2) Oświadczenia Wykonawcy :
a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,
b) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 24 ust 1) o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
3) Oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę aktualnego (tzn. wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczeń i potwierdzeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca wykaże się posiadaniem środków lub zdolności kredytowej na kwotę 50.000,00 zł.
5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z całkowitą sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania nimi. Zamawiający wymaga, aby minimum 1 osoba posiadała uprawnienia do pracy na stanowisku kucharz oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na tym stanowisku lub posiadała tytuł mistrza w zawodzie kucharz- sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
7) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że prowadzi lub prowadził zakład zbiorowego żywienia typu stołówka, bar, restauracja, jadłodajnia i w trakcie jego prowadzenia zrealizował minimum 2 usługi gastronomiczne takie jak imprezy okolicznościowe (np. wesela, stypy, komunie, zabawy sylwestrowe) przyjęcia lub eventy, dla co najmniej 50 osób w każdej z wykazanych usług – sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Dowodami stwierdzającymi czy usługi, o których mowa powyżej były wykonywane z należyta starannością są:
a. poświadczenie,
b. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a);
c. w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w lit. a i b
d. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w lit. a. może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
8) Informację, o której mowa w art.26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, złożona na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
9) Dowód wniesienia wadium.
10) Przykładowe dekadowe jadłospisy dla gości grupowych, uwzględniając wymagania określone w Części III SIWZ - Opisie przedmiotu zamówienia.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp.

5. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunków Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem wszczęcia postępowania.

6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty metodą spełnia/nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie spełnią choć jednego z warunków pkt 2 ppkt 1, 2a i b, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 zostaną wykluczeni z postępowania, a nie złożenie dokumentu wskazanego w pkt 2 ppkt 9, 10 oraz formularza oferty spowoduje odrzucenie oferty.
7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych) z oryginalnym podpisem na zobowiązaniu. Nie jest dopuszczalna inna forma, w tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzającego braku podstawy do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczeń i potwierdzeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenie, powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania terminu składania ofert w stosunku do oświadczenia potwierdzającego, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w stosunku do oświadczenia potwierdzającego że podmiot nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunku udziału w postępowaniu lub nie złożą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (art. 25 w powiązaniu z art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.).
12. Dokumenty należy złożyć w formie pisemnej (z zastrzeżeniem art. 27 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.) w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę własnoręcznym podpisem. Dokument sporządzony w języku polskim jest dokumentem wiążącym dla Zamawiającego.
14. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń itp.) mających wpływ na wyniki prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy – Pzp. Osoba lub osoby składające wniosek ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
15. Jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.) i w postępowaniu ofertę złoży podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca zobowiązany jest wykazać, że istniejące pomiędzy nim, a tym podmiotem powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
17. Umowa regulująca współpracę w sposób nie budzący wątpliwości określać winna:
a) cel gospodarczy;
b) przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia;
c) oznaczenie czasu trwania współpracy obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi;
d) zasady reprezentacji (lider);
e) zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia;
f) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji finansowej, zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł.
2) Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej jeżeli Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prowadzi lub prowadził zakład zbiorowego żywienia typu stołówka, bar, restauracja, jadłodajnia i w trakcie jego prowadzenia zrealizował minimum 2 usługi gastronomiczne takie jak imprezy okolicznościowe (np. wesela, stypy, komunie, zabawy sylwestrowe) przyjęcia lub eventy, dla co najmniej 50 osób w każdej z wykazanych usług.
2. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pracy na stanowisku kucharz oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na tym stanowisku lub posiadającą tytuł mistrza w zawodzie kucharz.
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
CSiR.271.1.2014.KJG.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.3.2014 - 09:30
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 5.3.2014 - 10:00

Miejscowość:

Kołobrzeg

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3) Informacje dodatkowe

1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Katarzyna Janicka – Golonka, kontakt telefoniczny (w godz. od 8:00 do 14:00) 94 35 51 352 e-mail: k.janicka@mosir.kolobrzeg.pl.

2. SIWZ można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.bip.mosir.kolobrzeg.pl bądź odebrać w siedzibie Zamawiającego w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38, w Biurze Centrum Konferencyjnego – zlokalizowanym w łączniku przy Hali Widowiskowo - Sportowej. Ustalono cenę za SIWZ na kwotę 10,- zł, którą należy wnieść na konto: Bank Handlowy S.A. w Warszawie 93 1030 1263 0000 0000 9022 3003 z dopiskiem „SIWZ – „Świadczenie usług w zakresie przygotowania i podawania posiłków dla gości Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w oparciu o dzierżawę pomieszczeń Ośrodka” i odebrać w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Centrum Konferencyjnego, w godzinach od 8:00 do 14:00.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
4. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5. Zamawiający prosi o przesłanie treści pytań również faksem na numer 94 35 51 384 lub na adres mailowy sekretariat@mosir.kolobrzeg.pl.

5. Treść zapytań z wyjaśnieniami Zamawiający prześle Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także udostępni na stronie internetowej: www.bip.mosir.kolobrzeg.pl

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
7. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dnia od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Pozostałe kwestie związane z odwołaniem reguluje Dział VI Rozdział 2 ustawy Pzp.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.