Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługi prawnicze obejmujące kompleksową obsługę prawną

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

ZNAK SPRAWY: CSiR.223.2.63.2016.KJG

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:

 

Usługi prawnicze obejmujące kompleksową obsługę prawną MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU

 

 

 

Zamawiający

 

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

w KOŁOBRZEGU

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-15-98-590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ:

 

Andrzej Bejnarowicz

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) świadczenie pomocy prawnej poprzez udzielanie porad prawnych w zakresie zadań realizowanych przez Zamawiającego,

2) sporządzanie i wydawanie ustnie i na piśmie opinii prawnych z zakresu wszelkiego rodzaju stosunków prawnych,

3) uczestnictwo w opracowywaniu oraz opiniowanie dokumentów wewnętrznych, uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie Zamawiającego,

4) interpretowanie obowiązujących przepisów prawnych, udzielanie informacji                    o zmianach w   przepisach oraz uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa                       i skutkach uchybień,

5) uczestnictwo w rokowaniach związanych z nawiązaniem, zmianą, rozwiązaniem stosunku prawnego,

6) opiniowanie pod względem prawnym, poprawianie i akceptowanie umów, porozumień i ugód oraz uczestniczenie w ich tworzeniu (opiniowanie projektów w/w dokumentów),

7) współudział w opracowywaniu wzoru (szablonu) umów powtarzających się okresowo we wszystkich działach MOSiR,

8) opiniowanie treści korespondencji Zamawiającego z organami administracji publicznej, sądami i innymi instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi                      w sprawach szczególnie skomplikowanych,

9) występowanie w charakterze pełnomocnika Zamawiającego przed sądami, urzędami i organami egzekucyjnymi,  

10) zapewnienie dalszego prowadzenia i reprezentacji we wskazanych przez Zamawiającego postępowaniach sądowych, administracyjnych lub innych sprawach będących w toku (rozpoczętych przed udzieleniem zamówienia),

11) bieżące informowanie Zamawiającego o stanie zaawansowania spraw prowadzonych w imieniu Zamawiającego,

12) opracowywanie wniosków o wszczęcie sądowego postępowania egzekucyjnego,

13) prowadzenie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu,

14) informowanie o aktualnych przepisach prawnych.

2. Zamawiający wymaga, aby wykonywanie przedmiotu zamówienia odbywało się                   w siedzibie Zamawiającego w wymiarze od 8 do 12 godzin w tygodniu, w godzinach pracy Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku, pomiędzy godzinami 7.00 – 15.00), zgodnie z harmonogramem ustalanym przez strony.

3. Wykonawca zapewnia kontakt telefoniczny pod wskazanymi przez siebie numerami telefonów oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej w pozostałe dni pracy Zamawiającego.

4. W przypadku, gdy wskazany w harmonogramie dzień jest dniem wolnym w pracy Zamawiającego lub zaistnieje konieczność stawienia się Wykonawcy w sądzie lub                          z innych przyczyn o charakterze losowym będzie niemożliwe   świadczenie obsługi prawnej w ustalonym terminie - Wykonawca wykona obsługę w innym dniu tygodnia bez dodatkowego wynagrodzenia.

5. Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatnie miejsce do pracy wraz                           z niezbędnym wyposażeniem (biurko, szafy biurowe, krzesła, komputer wraz                      z drukarką) oraz mediami (energia, linia telefoniczna, dostęp do poczty elektronicznej). Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy dostępu do systemu informacji prawnej.

6. Wykonawca będzie wykonywał czynności związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia w terminach gwarantujących ich należyte wykonanie,                     z należytą starannością wymaganą przy świadczeniu tego rodzaju usług i z należytą troską o finanse publiczne oraz interes prawny Zamawiającego.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:

a) osoby fizyczne posiadające uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej                         w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych albo ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, tj. posiadają tytuł radcy prawnego albo adwokata;

b) spółki o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;

c) zespoły adwokackie i spółki wskazane w art. 4a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze;

d) prawnicy zagraniczni posiadający uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej                       w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Termin realizacji

 

Zamówienie obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

 

Kryterium oceny ofert

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium:

- Cena – max. 70 pkt

- Wymiar tygodniowego czasu obsługi prawnej świadczonej w siedzibie Zamawiającego – max. 30 pkt

 

2. W ramach kryterium „Cena” Zamawiający przyzna pkt według następującego wzoru:

Algorytym : C=  

C - punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Cena”;

Cn - najniższa szacunkowa cena za wykonanie całości zamówienia spośród złożonych ofert;

Cb - szacunkowa cena za wykonanie całości zamówienia zaproponowana przez wykonawcę w ofercie ocenianej.

 

3. W ramach kryterium „Wymiar tygodniowego czasu obsługi prawnej w siedzibie Zamawiającego”, Zamawiający przyzna pkt według następujących zasad:

 

 

Lp.

Deklarowany wymiar tygodniowego czasu obsługi prawnej w siedzibie Zamawiającego

Liczba punktów

1.

8 godz.

 

10 pkt

2.

10 godz.

 

20 pkt

3.

12 godz.

 

30 pkt

 

 

4. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów stanowiącą bilans ceny ofertowej brutto i zadeklarowanego wymiaru tygodniowego czasu obsługi prawnej świadczonej w siedzibie Zamawiającego.

 

 

Sposób przygotowania i składania oferty

 

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1                   (formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, na komputerze bądź ręcznie, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg), pocztą                     (na kopercie należy umieścić napis „ USŁUGI PRAWNICZE OBEJMUJĄCE KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU ” lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mosir.kolobrzeg.pl   (z informacją w temacie e – mail: „Usługi prawnicze”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.11.2016 r. do godz.11:00.

 

Informacje

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

2. Oferty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji, przedstawionych                 w ofertach.

5. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia                            i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień.

6. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę                             w stosunku do przedmiotu zamówienia.

7. Zamawiający odrzuci oferty niezgodnie z Zapytaniem Ofertowym, chyba że niezgodność ta ma charakter wyłącznie formalny i nie rodzi wątpliwości w zakresie merytorycznej poprawności oferty.

8. Zamawiający ogłosi wybór najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej www.bip.mosir.kolobrzeg.pl.

9. Po ogłoszeniu wyboru, Zamawiający podpisze umowę o udzielenie zamówienia                 z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

10. W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę, o którym mowa                   w ust. 9, Zamawiający zaproponuje podpisanie umowy kolejnemu Wykonawcy.

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Katarzyna Dawid , tel. 94 35 51 350 , e-mail: k.dawid@mosir.kolobrzeg.pl.

 


Do pobrania:

Zapytanie, formularz ofertowy, projekt umowy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.