Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Obsługa ratownicza basenu Milenium SPA przy ul. Łopuskiego 38 w MOSiR w Kołobrzegu (BZP 162505 - 2013)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

   

 

Kołobrzeg, 13 września 2013

 

 INFORMACJA

o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Działajac na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę ratowniczą basenu Milenium Spa przu ul. Łopuskiego 38 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przetarg przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy kierował sie kryterium ceny – 100 %. W przetargu mogli wziąć udział wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust.1 i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Na przetarg wpłynęły 2 oferty.

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko                                         oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja

 

1.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

 

100,00

2.

DELPHINUS SPORT PROMOTION Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe

ul. Macedońska 7 lok. 9, 51-113 Wrocław

Wykonawca wykluczony na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy P.z.p., oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 24 ust. 4 ustawy P.z.p.

 

-

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta Nr 1 złożna przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą przy ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane                               w Specyfikacji kryterium wyboru.

 

INFORMACJA O WYKONAWCY WYKLUCZONYM Z POSTĘPOWANIA:

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy wykluczono Wykonawcę DELPHINUS SPORT PROMOTION Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe z siedzibą we Wrocławiu, ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.                           
Wykonawca zobligowany był złożyć wraz z ofertą, zgodnie z Rozdziałem VI ust. 1 pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                     w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.               
 
 Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakującego dokumentu, tj.: potwierdzenia, że dołączona do oferty polisa została opłacona.
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił brakującego dokumentu.
 W związku z powyższym oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania, została odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy P.z.p.


Ponieważ w świetle ustawy, zamawiający ma prawo tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawcy                 o uzupełnienie brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a to uprawnienie już zrealizował, zamawiający nie miał możliwości ponownego wezwania Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów.

 

Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, dlatego też termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą ustala się na dzień 23 września 2013 roku.

 

 

 

Jacek Banasiak

Dyrektor ds. Technicznych

w Miejskim Ośroku Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.