Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pow. 14.000 euro - Ochronę mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg, dnia 5 grudnia 2011 r.

                                      

Nr sprawy 6/2011

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:

 

„Ochronę mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu”

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać               w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38, tel. (94) 35-51-384 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.mosir.kolobrzeg.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Artur Gliszczyński – Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji w MOSiR, e-mail: a .gliszczynski@mosir.kolobrzeg.pl

Koszt specyfikacji wynosi 1 0 zł . Należność należy wpłacać gotówką w dziale księgowości lub przelewem na konto PKO BP S.A. O/Kołobrzeg Nr 03 1020 2821 0000 1402 0024 5381.

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym kompleksu Milenium (budynek hali Milenium, budynek socjalno-administracyjny, budynek basenowy)   przy ul. Łopuskiego przez całą dobę we wszystkie dni miesiąca w następujący sposób:

-         w godzinach otwarcia kompleksu tj. od 7.00 do 22.00 - dwóch pracowników ochrony, w tym jeden będący non stop na stanowisku kontroli (przed monitorami kamer), a drugi prowadzący stały obchód wewnątrz i wokół wszystkich obiektów MOSiR tj. kompleksu Milenium, obiektu sportowego "Hala Łuczniczka", Euroboiska, Miejskiego Stadionu Sportowego, agory, parkingu przy ul. Śliwińskiego, skate parku, Bulwaru Kotwicy oraz wszystkich ciągów komunikacyjnych).

W odniesieniu do dwóch pracowników, o których mowa powyżej wymagane jest aby posiadali co najmniej licencję pracownika ochrony fizycznej I-go stopnia.

-         poza godzinami otwarcia tj od 22.00 do 7.00 – jeden pracownik ochrony fizycznej posiadający co najmniej licencję pracownika ochrony fizycznej I-go stopnia.

2. Ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym obiektu sportowego "Hala Łuczniczka" we wszystkie dni miesiąca w godzinach otwarcia obiektu tj.: od 6.30 do 22.30 – jeden pracownik ochrony fizycznej. W odniesieniu do tego pracownika posiadanie licencji nie jest przez Zmawiającego wymagane.

Po zamknięciu obiektu tj. od 22.30 do 6.30 monitoring elektroniczny w oparciu o transmisję radiową i telefoniczną całego obiektu. W skład ochrony obiektu wchodzi:

·          budynek "Hali Łuczniczka",

·          boiska sportowe za "Halą Łuczniczka" (w sezonie zimowym lodowisko),

·          Euroboisko,

·          parking przed "Halą Łuczniczka".

Do zadań ochrony, poza wynikającymi z ochrony fizycznej, należeć będzie wydawanie kluczy do pomieszczeń obiektu, nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu oraz zapalanie   i gaszenie świateł na zajęciach treningowych i szkolnych.

3. Ochrona fizyczna z monitoringiem CCTV ( 32 kamery) Miejskiego Stadionu Piłkarskiego

im. Sebastiana Karpiniuka wraz przyległym parkingiem przy ul. Śliwińskiego, agorą oraz skate parkiem w następujący sposób:

a)        przez całą dobę we wszystkie dni miesiąca – jeden pracownik ochrony. W odniesieniu do tego pracownika posiadanie licencji nie jest przez Zamawiającego wymagane.

b)       po zamknięciu obiektu tj. od 6.30 do 22.30 dodatkowo monitoring elektroniczny w oparciu o transmisję radiową i telefoniczną w czterech   punktach kasowch.

Do zadań pracowników ochrony, poza wynikającymi z ochrony fizycznej, należeć będzie wydawanie kluczy do pomieszczeń obiektu, nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu oraz zapalanie   i gaszenie świateł na zajęciach treningowych i szkolnych.

4. Monitoring elektroniczny sali sportowej przy ul. Wąskiej przez wszystkie dni miesiąca po godzinach urzędowania tj. 22.30 – 7.00.

5. Wykonywanie konwojów kasowych jeden raz dziennie we wszystkie dni miesiąca. Konwoje kasowe winny odbywać się w terminach określonych przez dział księgowości Zamawiającego.

6. W godzinach nocnych   pracownicy ochrony na żądanie służby technicznej winni asystować przy pracach niebezpiecznych wykonywanych przez jednego pracownika technicznego.

7. Pracownicy ochrony bezwzględnie winni być umundurowani lub ubrani w jednakowe garnitury z plakietkami identyfikacyjnymi.

8. W ramach ochrony fizycznej osób i mienia Wykonawca zobowiązany jest do:

a)        zamykania i otwierania obiektów o określonych godzinach,

b)       prowadzenia ewidencji kluczy do pomieszczeń w ochranianych obiektach,

c)        prowadzenia książki ewidencji kluczy do pomieszczeń w ochranianych obiektach,

d)       prowadzenia książki ewidencji osób dyżurujących w ochranianych obiektach, wpisywanie

informacji o objęciu i zdaniu dyżuru oraz wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie

pełnienia dyżuru, jak też o stwierdzonych zagrożeniach i ryzyku,

e)        niezwłocznego informowania upoważnionych pracowników MOSIR o wszelkich zaistniałych zdarzeniach na terenie ochranianych obiektów,

f)        nie wpuszczaniu na teren ochranianych obiektów osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

g)       nie wpuszczania na teren ochranianych obiektów akwizytorów,

h)       interwencji wobec osób zakłócających porządek wewnątrz obiektów i na terenie ochranianym,

i)         nie wpuszczania na teren ochraniany osób postronnych po godzinach pracy,

j)         doradzania Zamawiającemu w zakresie doboru środków, metod i technik ochrony adekwatnych do zagrożeń i specyfiki działalności Zamawiającego,

k)       zaznajomienia pracowników MOSIR z procedurami ochrony,

l)         podejmowania właściwych działań związanych z pozostawieniem na terenie ochranianym lub jego bezpośredniego sąsiedztwa podejrzanych toreb, paczek itp.,

m)     skutecznego reagowania w przypadku innych zagrożeń,

n)       prowadzenia wzmożonej kontroli obiektów szczególnie w godzinach nocnych,

o)       utrzymywania łączności z bazą i grupami interwencyjnymi własnej Agencji Ochrony,

p)       zapewnienia interwencji patroli samochodowych w nieprzekraczalnym czasie 5 minut od wszczęcia alarmu,

q)       współpracy z Policją i Strażą Miejską podczas zaprowadzania porządku publicznego w ochranianych obiektach i na terenie do nich przylegającym, a także z innymi służbami w przypadku wystąpienia awarii, katastrof, losowych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób i mienia,

9. W ramach usług monitoringu Wykonawca zobowiązany jest do:

a)        przyłączenia lokalnego systemu dyskretnego ostrzegania zainstalowanego w budynkach (obiektach) do Centrum Operacyjnego Wykonawcy,

b)       stałego monitorowania sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w

elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,

c)        obowiązek całodobowego dozoru technicznego urządzeń sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN ) oraz usług serwisowych najpóźniej do 12 godzin od zgłoszenia uszkodzeń lub usterek,

d)       zapewnienia patrolu interwencyjnego, który w przypadku alarmu dojedzie do obiektu w czasie nie dłuższym niż 5 minut,

e)        niezależnie od przesłanych sygnałów z lokalnego systemu alarmowego, codziennej

kontroli monitorowanych obiektów wykonywanych przez patrol interwencyjny,

f)        ochrony osób i mienia, która będzie wykonywana w systemie monitoringu drogą telefoniczną i radiową, całodobowo we wszystkie dni tygodnia,

Wykonawca powinien mieć całodobowo działający system nadzoru i koordynacji oraz posiadać wyposażenie w środki łączności i transportu zgodne z prawem, niezbędne do pełnienia nadzoru, a w razie potrzeby do udzielenia wsparcia pracownikom chronionego obiektu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.

Oferty należy złożyć w sekretariacie MOSiR w terminie do dnia 16.12.2011r. do godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. w sali konferencyjnej MOSiR w dniu 16.12.2011r. o godz.1000.

Kody CPV – 79 .71.00.00-4

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2012r. do 31.12.2013r.

Termin związania ofertą – 30 dni

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%

 

     Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1 do 4 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r . (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) oraz którzy:

(a)     przedłożą wypełniony i podpisany formularz oferty;

(b)    przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

(c)     przedłożą oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę aktualnego (tzn. wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

(d)    przedłożą oświadczenie , że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;   

(e)     przedłożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

(f)     wykażą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000 zł na jeden przypadek ubezpieczeniowy. W przypadku opłaty polisy przelewem, należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu. Ubezpieczenie powinno obejmować cały okres realizacji umowy, a jeżeli obejmuje okres krótszy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ubezpieczenia;

(g)    przedłożą koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) ;

(h)    przedłożą wykaz wykonanych usług (co najmniej dwóch trwających, każda z nich, nie krócej niż 12 miesięcy polegających na fizycznej ochronie osób i mienia świadczonych w budynkach użyteczności publicznej wraz z monitorowaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz interwencji patrolu zmotoryzowanego) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Poprzez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć obiekty według definicji zawartej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

(i)      złożą oświadczenie o posiadanych na terenie Kołobrzegu grupach interwencyjnych wraz z informacją dotyczącą ilości osób wykonujących zadania tego rodzaju oraz środków transportu przeznaczonych do realizacji zadań interwencyjnych oraz informacją o podstawie dysponowania tymi środkami;

(j)      przedłożą wykaz osób przewidzianych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowej usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował i przeznaczył do realizacji niniejszego zamówienia również osoby posiadające co najmniej licencję pierwszego stopnia pracowników ochrony fizycznej;

(k)    przedłożą aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

(l)      aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt   9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 

Ogłoszenie zostało wysłane i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych                  w dniu 05 .12 . 2011r. pod numerem 317841-2011.

 

 

                 DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Kołobrzegu

         

                     Andrzej Bejnarowicz

 

 

 


Do pobrania:
Ogłoszenie, projekt umowy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.