Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

MODYFIKACJA SIWZ - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 (BZP 87460 - 2016, 101378 - 2016)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

 

Kołobrzeg, 22.04.2016

CSiR.271.2.2016.KJG

 

 

Modyfikacja

zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

 

 

na wymianę parkietu drewnianego w hali widowiskowo – sportowej Milenium w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38.

 

 

  Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164            z późn. zm.) informuję o dokonaniu zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zamawiający zmienia w SIWZ:

 

•          Rozdział V pkt 1 b), który otrzymuje brzmienie:

  Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż   w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub wymianie parkietu drewnianego w hali sportowej                 o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 złotych (brutto).

 

•          Rozdział XIII otrzymuje brzmienie:

 

Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu              i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38, w t erminie do dnia 09.05.2016 r. do godziny 930

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy oraz zaadresowane na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg i następująco opisane:

Oferta w przetargu nieograniczonym na zadanie :

„WYMIANA PARKIETU DREWNIANEGO W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ MILENIUM                  W KOŁOBRZEGU PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38

 

 

Nie otwierać przed dniem 09.05.2016 r. godz. 1000

 

•          Rozdział XIV otrzymuje brzmienie:

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie z amawiającego, tj. w s ali prasowej MOSiR w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 , w dniu 09.05 .2016 r. o godz. 1000 tj. w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

 

•          Rozdział XXI otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji zamówienia – od 23.06.2016 r. do 01.08.2016 r.*

*włącznie z czasem przeznaczonym na utwardzenie i utrwalenie lakieru)

 

•          w projekcie umowy §2 otr zymuje brzmienie:

 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy, nie później jednak niż w dniu 23 .06.2016 r.

2. Ostateczny termin oddania do użytkowania przedmiotu umowy ustala się na dzień 01.08.2016* r. (*włącznie z czasem przeznaczonym na utwardzenie i utrwalenie lakieru)

 

•          w projekcie umowy §5 ust. 1 pkt 1 otr zymuje brzmienie:

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, nie później niż w dniu 23.06.2016 r.

 

•          w projekcie umowy §5 ust. 2 pkt 1 otr zymuje brzmienie:

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego, nie później niż w dniu 23.06.2016 r.

 

 

Andrzej Bejnarowicz

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu

 

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.