Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Utrzymanie czystości I porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść I dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 489562 - 2012)

Archiwum Zamówień Publicznych

                                                                                                                                                                                 Kołobrzeg , dnia 18.12.2012 r .

 

 

 

OGŁOSZENIE

o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

„Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg”

 

 

            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na podstawie art . 92 ust . 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo Zamówień Publicznych ( Dz . U . Z 2010 Nr 113, poz . 759 z późn . zm .) zawiadamia , że w dniu 18.12.2012 r . został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na w / w zadanie . Postępowanie przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych .

            W przetargu mogli wziąć udział wszyscy spełniający wymogi art . 22 ust . 1 i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art . 24 ust . 1 i 2 ustawy .

 

Na przetarg wpłynęły dwie oferty złożone przez niżej wymienione podmioty :

L . p .

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

( z podatkiem VAT )

Liczba punktów w kryterium – 100% cena

1

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o., 78-100 Kołobrzeg, ul.   6 Dywizji Piechoty 60

514.512,00 zł

100,00

2

Impel Cleaning Sp. z o.o. , 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118

710.216,64 zł

72,44

 

 

            Dokonano wyboru oferty nr 1 złożonej przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o., 78-100 Kołobrzeg, ul.   6 Dywizji Piechoty 60, jako najkorzystniejszej w rozumieniu art . 2 pkt . 5 oraz art 91 ust . 1 ustawy P . Z . P .

 

Cena wybranej oferty wynosi : 514.512,00 ( brutto ).

 

Termin podpisania umowy z w / w Wykonawcą ustalono na dzień 27.12.2012 r .

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         Dyrektor

                                                                                                                                                         Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

                                                                                                                      w Kołobrzegu

 

                                                                                                                                  Andrzej Bejnarowicz

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.