Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ochronę mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Archiwum Zamówień Publicznych

 

Kołobrzeg, dnia 16 grudnia 2011 r.O G Ł O S Z E N I E

o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:


"Ochronę mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu"Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 16.12.2011 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na w/w zadanie. Postępowanie przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W przetargu mogli wziąć udział wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.


Na przetarg wpłynęły 3 oferty złożone przez niżej wymienione podmioty:


L.p.

Nazwa wykonawcy

Cena oferowana

(z podatkiem VAT)

Liczba punktów w kryterium – 100% cena


1

"EKOTRADE"Sp. z o.o.

Przedstawicielstwo w Szczecinie

Al. 3 Maja 22, 70-215 Szczecin


512.172,00 zł


86,83


2


Przedsiębiorstwo Usługowe "WACHTA II"

Tomasz Ziomek

ul. Sienkiewicza 10, 78-100 Kołobrzeg


497.218,89 zł


89,44


3

Agencja Ochrony "LEX-CRIMEN"

Spółka z o.o.

ul. Brzozowa 27, 75-136 Koszalin


444.708,34 zł


100,00


Dokonano wyboru oferty Nr 3 złożonej przez Agencję Ochrony "LEX – CRIMEN" Spółka z o.o. ul. Brzozowa 27, 75-136 Koszalin, jako najkorzystniejszej w rozumieniu art. 2 pkt 5 oraz art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p.

Cena wybranej oferty wynosi: 444.708,34 zł (brutto).


Termin podpisania umowy z w/w Wykonawcą ustalono na dzień 28.12.2011 r.
Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu


Andrzej Bejnarowicz

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.