Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - INFORMATYK – wymiar ­ 3/4 etatu

Oferty pracy

A.110.1.2016.JM

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KOŁOBRZEGU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

 

I.               NAZWA I ADRES JEDNOSTKI : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji     

                                              ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg                                            

 

II.             NAZWA STANOWISKA :      INFORMATYK – wymiar ­ 3/4 etatu.

 

III.            OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:  

·          Kreatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,   umiejętności    interpersonalne ,

·          gotowość do podnoszenia kwalifikacji i uczenia się pracy z nowymi technologiami,

·                    umiejętności pracy w zespole,

·          zdolność efektywnej komunikacji.

 

IV.           WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

 • wykształcenie minimum średnie o kierunku informatycznym lub praktyki

     w pracy jako administrator sieci informatycznych,

 • dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość relacyjnych baz danych MSSQL, MySQL lub analogicznych
 • znajomość podstaw programowania SQL i innych języków programowania, na przykład   Java, C#,
 • umiejętność administrowania serwerami Linux
 • dobra znajomość   Windows 7,8 itp.,  - na poziomie administratora
 • umiejętność zarządzania i pracy w środowisku Active Directory
 • dobra znajmość języków skrytpowych jak np PowerShell
 • umiejętność   twórczego rozwiązywania problemów
 • znajomość konfiguracji i diagnostyki sieci LAN, protokołów sieciowych TCP/IP, VPN, umiejętność zarządzania routerami, switchami i firewallami
 • Znajomość sprzętu PC (montaż, diagnostyka, modernizacja)
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość aplikacji biurowych -
  MS Office
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność szybkiej diagnozy
  i rozwiązywania problemów
 • dobra znajomość programów graficznych
 • znajomość podstawowych pojęć dotyczących   monitoringu CCTV
 • znajomość regulacji dotyczących przebiegu imprez masowych w kontekście rejestracji systemów kontroli dostępu
 • znajomość regulacji dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych

 

 

 

V.                   OSOBA ZATRUDNIONA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • administrowanie logiczną i fizyczną infrastrukturą informatyczną MOSiR,
 • zapewnienie ciągłości działania Elektronicznego Systemów Obsługi Klienta i Kontroli Dostępu
 • archiwizowanie i kopie zapasowe danych w formie elektronicznej,
 • zabezpieczanie danych i sieci przed wirusami oraz osobami nieupoważnionymi,
 • administrowanie serwerami internetowymi (strona internetowa www.sport.kolobrzeg.pl , bip.mosir.kolobrzeg.pl ,serwer poczty elektronicznej,
 • udostępnianie Internetu w sieci,
 • przygotowanie planów zakupów sprzętu i oprogramowania komputerowego,
 • zlecanie usług informatycznych (naprawy, konserwacje   itp.),
 • wykonywanie prac graficznych (prezentacje, wizytówki, zaproszenia, dyplomy i inne) na potrzeby MOSiR, udzielanie pomocy pracownikom MOSiR w obsłudze komputerów i oprogramowania,
 • współtworzenie strategii informatyzacji, polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi MOSiR, a także jej bieżące analizowanie, modyfikowanie, uszczegóławianie lub rozbudowywanie, bieżące śledzenie rynku informatycznego i technologii informatycznych, doradztwo w zakresie usprawnień pracy i korzystania z informacji, pomoc w tworzeniu   arkuszy obliczeniowych, generowaniu raportów z istniejących systemów, tworzeniu innych dokumentów,
 •  szkolenie personelu w zakresie obsługi wykorzystywanych systemów informatycznych,
 •  ewidencja sprzętu i oprogramowania komputerowego, prowadzenie kontroli finansowej gospodarowania środkami publicznymi w zakresie działalności stanowiska, przeprowadzanie kontroli wykorzystywania systemów informatycznych MOSiR,
 • konfiguracja i aktualizacja parametrów systemów sprzedaży
 • zapewnienie ciągłości działania sprzętu drukującego

 

 

 

VI.                  WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 •  list motywacyjny,
 •  cv,
 • kwestionariusz osobowy( do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie  

      MOSIR)

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia,

      umiejętności,

 • oświadczenie od kandydata własnoręcznie podpisane, ze nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ( w przypadku zatrudnienia wymagany jest oryginał zaświadczenia o niekaralności),
 • oświadczenie od kandydata własnoręcznie podpisane o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 •  oświadczenie od kandydata własnoręcznie podpisane, że kandydat wyraża zgodę na

      przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb

      niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

      1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z   2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.

      zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

      (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z poźn.zm.)

 •  dokumenty potwierdzające staż pracy.

 

VII.           INFORMACJA O WARUNKACH PRACY:

 •  praca biurowa, wewnątrz pomieszczenia,
 •  praca przy monitorze ekranowym co najmniej 2,5 h dziennie,
 •  praca w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Łopuskiego 38,  

 

VIII.    INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, w rozumieniu    przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób   niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6 %.   

 

IX.           TERMIN SKŁADANIA OFERT:   do dnia 31 października 2016 roku.

 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Sekretariat MOSiR ul. Łopuskiego 38 Kołobrzeg.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg.

 

Aplikacje, które wpłyną do MOSiR po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MOSiR (www.bip.mosir.kolobrzeg.pl).   

 

Do pobrania: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oraz oświadczenie.    

                

 

 

 

 

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.