Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 (BZP 87460 - 2016)

Archiwum Zamówień Publicznych

   Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.mosir.kolobrzeg.pl


Kołobrzeg: WYMIANA PARKIETU DREWNIANEGO W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ MILENIUM W KOŁOBRZEGU PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38
Numer ogłoszenia: 87460 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu , ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 35 51 400, faks 94 35 51 384.

·          Adres strony internetowej zamawiającego:  www.bip.mosir.kolobrzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  WYMIANA PARKIETU DREWNIANEGO W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ MILENIUM W KOŁOBRZEGU PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest wymiana ok. 1178 m2 parkietu drewnianego w hali widowiskowo sportowej Milenium w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38. W ramach remontu należy wykonać następujące prace: 1) wymiana istniejącego parkietu wykonanego w systemie Robbins Bio Power Sleeper z klepek z drewna klonu północno amerykańskiego o grubości ok. 22 mm na powierzchni ok. 1178 m2 na systemową podłogę drewnianą powierzchniowo elastyczną typ 4 zgodnie z normą EN 14904 Nawierzchnie terenów sportowych Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych Specyfikacja, z zachowaniem istniejących punktów podparcia oraz wadze jednostkowej nie przekraczającej 20 kg/m2 a) Absorpcja energii od 55 do 75 procent b) Odkształcenia standardowe do 5,0mm c) Odbicie piłki od 90 procent d) Współczynnik poślizgu od 80 do 110 e) Obciążenie toczne od 1500N f) Odporność na zużycie do 80mg g) Odporność na uderzenie RIM bez uszkodzeń h) Odporność na wgłębienie RIN do 0.5mm i) Połysk do 45 procent j) Współczynnik odbicia światła zgodny z normą EN 13745 k) Reakcja na ogień Cfl-S1 l) Emisja formaldehydu E1 m) Zawartość pentachlorofenolu brak n) Równość nawierzchni zgodne z normą System podłogi musi posiadać badanie potwierdzające trudnozaplaność. Wysokość całkowita nowego systemu musi być dopasowana do poziomu hali sportowej. Parkiet musi zapewniać możliwość wielokrotnej renowacji (cyklinowanie i nowe lakierowanie) bez szkody dla ich właściwości techniczno użytkowych. 2) wymiana legarów z drewna sosnowego o wymiarach 1220 mm x 64 mm x 38 mm. Rozstaw legarów w osi ok. 330 mm. W związku ze specyficznymi warunkami podbudowy hali sportowej Milenium rozstaw dolnej warstwy legarów musi zawierać się w przedziale od 330 do 400 mm w centrum. 3) z uwagi na sposób wykorzystania hali (hala widowiskowo sportowa) nowa podłoga musi zapewnić bezpieczne (bez uszkodzeń parkietu) przejeżdżanie w różne części hali koszami najazdowymi o następujących parametrach każdy: waga całkowita 1250 kg, nacisk przednich kół na podłogę podczas przetaczania 1,15 N/mm2, nacisk tylnych kół na podłogę podczas przetaczania 0,5 N/mm2 oraz nacisk stóp frontowych w pozycji do gry 0,9 N/mm2. 4) ze względów estetycznych zaproponowany system musi zapewnić ułożenie klepki parkietowej wzdłuż hali oraz rozwiązania z drewna jasnego, takiego jak np.: poprzedni czyli klon północno-amerykański. 5) System podłogi parkietowej musi posiadać n/w atesty i certyfikaty: a) świadectwo znaku CE dla całego systemu b) certyfikat FIBA I poziom c) raport z badań potwierdzających trudno zapalność systemu wraz z wykładziną zabezpieczającą podłogę w czasie imprez poza sportowych tj.: minimum klasa Cfl-S1 wg. EN 13501:1. Raport wykonany przez jednostkę notyfikowaną. 6) parkiet musi być polakierowany w minimum 4 warstwach (1178 m2). Lakier musi spełniać następujące parametry: a) przeznaczony do stosowania w obiektach sportowych i salach gimnastycznych, b) o wysokiej odporności mechanicznej na ścieranie i zarysowania (od 40 do 50 mg) (ścieranie powierzchni podczas użytkowania), c) o wysokiej elastyczności, d) musi mieć odpowiednie własności poślizgowe zgodnie z właściwą normą, e) dający powłoki półmatowe, f) powinien być zgodny z normą EN 14904, g) lakiery (farby) do malowania linii oraz pól powinny być kompatybilne z lakierem użytym do parkietu, h) lakiery i farby stosowane do podłóg nie mogą wydzielać składników toksycznych, zgodnie z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej 1999/13/EC z dnia 11 marca 1999. 7) lakierowanie nawierzchni w kolorze jasno niebieskim (odznaczenie boiska do koszykówki wg załączonego zdjęcia poglądowego załącznik nr 1 i 2 ok. 436 m2, 8) liniowanie (wg. załączonych rysunków) wyrysowanie boisk do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. a) Boisko do koszykówki (główna dyscyplina linie na wierzchu): szerokość linii 5 cm kolor linii biały układ linii (wymiary) wg załączonego rysunku załącznik nr 3 b) boisko do siatkówki (dyscyplina nr 2): szerokość linii 5 cm kolor linii zielony układ linii (wymiary) wg załączonego rysunku załącznik nr 4 c) boisko do piłki ręcznej (dyscyplina nr 3): szerokość linii 5 cm (szerokość linii bramkowej 8 cm) kolor linii czerwony układ linii (wymiary) wg załączonego rysunku załącznik nr 5 d) znaczniki 18 szt., w tym: w kształcie litery L (zachowany kąt prosty) o wymiarach 10 x 10 cm i szerokości linii 5 cm 12 szt. w kształcie prostokąta o wymiarach 5 x 10 cm 6 szt. Znaczniki winny być wykonane w kolorze jasno (blado) żółtym. Lokalizacja będzie wskazana Wykonawcy w miejscu prac, przed ich rozpoczęciem. W miejscach styku (krzyżowania się) linii różnych dyscyplin należy zachować przerwę między nimi ok 1 cm. Linie boisk sportowych wypełnienia pól kolorem należy wykonać w systemie międzywarstwowym tzn.: pomiędzy warstwami lakieru. 9) Należy umożliwić w parkiecie sposób montażu (tuleje, obręcze i dekle maskujące) słupków do piłki siatkowej oraz bramek do piłki ręcznej oraz ramek do piłki nożnej o szerokości 5 m. Ww. elementy mocujące muszą pasować do zamontowanego systemu oraz osprzętu będącego w posiadaniu Zamawiającego (bramki, słupki do siatkówki wraz z tulejami). 10) Montaż listwy cokołowej z drewna sosnowego lakierowanego i mocowana do ściany z zachowaniem szczelin ok. 2 mm nad podłogą. Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie z obsługi i konserwacji parkietu. Szkolenie obejmować będzie wskazane przez Zamawiającego osoby. Zdemontowany parkiet zostanie zagospodarowany przez Zamawiającego. W celu zapewnienia prawidłowej jakości montażu oraz zachowanie gwarancji systemu podłogi sportowej, instalator podłogi sportowej musi posiadać aktualną (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem montażu podłogi) autoryzację producenta podłogi i okazać ją przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotowego zadania..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

·          Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·           

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  45.43.21.14-6, 45.43.21.13-9, 45.11.13.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:  nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 20.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·          III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o     Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

·          III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o     Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub wymianie parkietu drewnianego w hali sportowej o wartości każdej z ww. robót nie mniejszej niż 500.000,00 złotych (brutto). Ww. warunki w odniesieniu do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zamawiający będzie oceniał łącznie.

·          III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o     Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

·          III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o     Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

·          III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o     Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.2), zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tego dokumentu. 2) W sytuacji, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. W sytuacji, gdy wykonawca wykazując spełnianie powyższego warunku, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 4) Przy zastrzeżeniu informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa należy to wykazać, poprzez przedłożenie dodatkowych uzasadniających dokumentów. 5) Formularz oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·          1 - Cena - 80

·          2 - Długość gwarancji jakości - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,  adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. spowodowanych: 1) siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej; 2) wstrzymaniem robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 3) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy. W wyżej wymienionych przypadkach termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mosir.kolobrzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  28.04.2016 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg. Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00..

IV.4.5) Termin związania ofertą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

 


Do pobrania:

Ogłoszenie, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ, załączniki, projekt umowy, opis przedmiotu zamówienia, kosztorys ślepy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.