Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa posiłków dla ratowników na teren plaży w sezonie 2016 r

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

  CSiR.223.2.26.2016.JK

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:

 

Dostawa posiłków dla ratowników na teren plaży w sezonie 2016 r”

 

 

 

 

Zamawiający

 

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

w KOŁOBRZEGU

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-15-98-590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       ZATWIERDZIŁ:

 

      Andrzej Bejnarowicz

Dyrektor MOSiR

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

Dostawa posiłków na plaże w Kołobrzegu. Posiłek złożony z dwóch dań. Dokładny opis menu oraz gramatura w załączeniu postępowania.

Oto wymagania i bazowe informacje:

1. Składający ofertę przedstawia cenę jednostkową na dostarczenie posiłku ( dwa dania ) wraz z opakowaniem, sztućcami oraz transportem do dwóch punktów odbioru:

- Plaża Zachodnia - baza ratownicza na terenie Zespołu Szkół Morskich.

- Plaża Centralna - baza ratownicza - Morskie Oko.

2. Zgodę na prowadzenie działalności związanej z branżą gastronomiczną                    ( sanepid )

3. Zaświadczenie o posiadanym pojeździe, który jest dostosowany do przewożenia żywności.

4. Załączone menu, które będzie częścią składową oferty a jednocześnie będzie obowiązywało w kontekście realizacji podpisanej umowy.

5. Referencje związane z wykonaniem podobnego zadania.

Ilość posiłków dostarczanych w trakcie sezonu będzie zmienna – w zależności od dziennego zapotrzebowania.

Zamawiający określa zbliżoną ilość obiadów na 3600 od 17.06.2016 do 31.08.2016

 

 

Termin realizacji

 

Ofertę należy złożyć z niezbędnymi załącznikami do dnia 25.05.2016 r do godziny 10.00 w sekretariacie MOSiR przy ulicy Łopuskiego 38.

 

Kryterium oceny ofert

         Np.   Cena – 100%

 

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy   zastosowaniu wzoru:

L iczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

 

Algorytym : C=   %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

 

Sposób przygotowania i składania oferty

 

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście                     ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), z dopiskiem – Dostawa posiłków dla ratowników na teren plaży w sezonie 2016 r.

Informacje

1)             Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

2)              Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

3)              Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

4)             Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

5)              Osobą uprawnioną do kontaktów jest Jacek Kuś – MOSiR 607810450.

 


Do pobrania:

Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, załącznik.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.