Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 354525-2010)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg: Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Numer ogłoszenia: 354525 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Og ł oszenie dotyczy:   zam ó wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu , ul. Łopuskiego 36/38, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 94 35 51 400, faks 0 94 35 51 404.

•    Adres strony internetowej zamawiającego:  www.mosir.kolobrzeg.pl

•    Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  www.mosir.kolobrzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

II.1.2) Rodzaj zam ó wienia:   us ł ugi.

II.1.3) Okre ś lenie przedmiotu oraz wielko ś ci lub zakresu zam ó wienia:   Przedmiotem zam ó wienia jest: 1. Ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym kompleksu Milenium (budynek hali Milenium, budynek socjalno-administracyjny, budynek basenowy) przy ul. Ł opuskiego przez ca łą dob ę we wszystkie dni miesi ą ca w nast ę puj ą cy spos ó b: w godzinach otwarcia kompleksu tj. od 7.00 do 22.00 - dw ó ch pracownik ó w ochrony , w tym jeden b ę d ą cy non stop na stanowisku kontroli (przed monitorami kamer) a drugi prowadz ą cy sta ł y obch ó d wewn ą trz i wok ół obiekt ó w MOSiR (r ó wnie ż w okolicach hali sportowej Ł uczniczka) poza godzinami otwarcia tj od 22.00 do 7.00 - jeden pracownik ochrony 2. Ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym obiektu sportowego Miejskiego O ś rodka Sportu i Rekreacji w Ko ł obrzegu zwanego Hala Ł uczniczka we wszystkie dni miesi ą ca w godzinach otwarcia obiektu tj.: od 6.30 do 22.30 - jeden pracownik ochrony. Po zamkni ę ciu obiektu tj. od 22.30 do 06.30 monitoring elektroniczny w oparciu o transmisj ę radiow ą i telefoniczn ą ca ł ego obiektu. W sk ł ad ochrony obiektu wchodzi: budynek hali Ł uczniczka, boiska sportowe za hal ą Ł uczniczka (w sezonie zimowym lodowisko), Euroboisko, parking przed hal ą Ł uczniczka. Do zada ń ochrony, poza wynikaj ą cymi z ochrony fizycznej, nale ż e ć b ę dzie wydawanie kluczy do pomieszcze ń obiektu, nadz ó r nad przestrzeganiem regulaminu obiektu oraz zapalanie i gaszenie ś wiate ł na zaj ę ciach treningowych i szkolnych. 3. Monitoring elektroniczny sali sportowej przy ul. W ą skiej przez wszystkie dni miesi ą ca po godzinach urz ę dowania tj. 22.30 - 7.00 4. Konwoje kasowe jeden raz dziennie we wszystkie dni miesi ą ca. Konwoje kasowe winny odbywa ć si ę w terminach okre ś lonych przez dzia ł ksi ę gowo ś ci zamawiaj ą cego 5. W godzinach nocnych pracownicy ochrony na żą danie s ł u ż by technicznej winni asystowa ć przy pracach niebezpiecznych wykonywanych przez jednego pracownika technicznego. 6. Pracownicy ochrony winni by ć umundurowanie lub ubrani w jednakowe garnitury z plakietkami identyfikacyjnymi. 7. W ramach ochrony fizycznej os ó b i mienia Wykonawca zobowi ą zany jest do: a) zamykania i otwierania obiekt ó w o okre ś lonych godzinach, b) prowadzenia ewidencji kluczy do pomieszcze ń w ochranianych obiektach, c) prowadzenia ksi ąż ki ewidencji kluczy do pomieszcze ń w ochranianych obiektach, d) prowadzenia ksi ąż ki ewidencji os ó b dy ż uruj ą cych w ochranianych obiektach, wpisywanie informacji o obj ę ciu i zdaniu dy ż uru oraz wszelkich zdarzeniach zaistnia ł ych w trakcie pe ł nienia dy ż uru, jak te ż o stwierdzonych zagro ż eniach i ryzyku, e) niezw ł ocznego informowania upowa ż nionych pracownik ó w MOSIR o wszelkich zaistnia ł ych zdarzeniach na terenie ochranianych obiekt ó w, f) nie wpuszczaniu na teren ochranianych obiekt ó w os ó b znajduj ą cych si ę pod wp ł ywem alkoholu lub innych ś rodk ó w odurzaj ą cych, g) nie wpuszczania na teren ochranianych obiekt ó w akwizytor ó w, h) interwencji wobec os ó b zak łó caj ą cych porz ą dek wewn ą trz obiekt ó w i na terenie ochranianym, i) nie wpuszczania na teren ochranianych os ó b postronnych po godzinach pracy, j) doradzania Zamawiaj ą cemu w zakresie doboru ś rodk ó w, metod i technik ochrony adekwatnych do zagro ż e ń i specyfiki dzia ł alno ś ci Zamawiaj ą cego, k) zaznajomienie pracownik ó w MOSIR z procedurami ochrony, l) podejmowania w ł a ś ciwych dzia ł a ń zwi ą zanych z pozostawieniem na terenie ochranianym lub jego bezpo ś redniego s ą siedztwa podejrzanych toreb, paczek itp., m) skutecznego reagowania w przypadku innych zagro ż e ń , n) prowadzenia wzmo ż onej kontroli obiekt ó w szczeg ó lnie w godzinach nocnych, o) utrzymywania łą czno ś ci z baz ą i grupami interwencyjnymi w ł asnej Agencji Ochrony, p) zapewnienia interwencji patroli samochodowych w nieprzekraczalnym czasie 5 minut od wszcz ę cia alarmu, q) wsp ół pracy z Policja i Stra żą Miejsk ą podczas zaprowadzania porz ą dku publicznego w ochranianych obiektach i na terenie do nich przylegaj ą cym, a tak ż e z innymi s ł u ż bami w przypadku wyst ą pienia awarii, katastrof , losowych zagro ż e ń dla bezpiecze ń stwa os ó b i mienia, 8. W ramach us ł ug monitoringu drog ą radiow ą Wykonawca a) przy łą czenia lokalnego systemu dyskretnego ostrzegania zainstalowanego w budynkach (obiektach) do Centrum Operacyjnego Wykonawcy, b) sta ł ego monitorowania sygna łó w przesy ł anych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz ą dzeniach i systemach alarmowych, c) obowi ą zek ca ł odobowego dozoru technicznego urz ą dze ń sygnalizacji w ł amania i napadu (SSWiN ) oraz us ł ug serwisowych najp óź niej do 12 godzin od zg ł oszenia uszkodze ń lub usterek, d) zapewnienia patrolu interwencyjnego, kt ó ry w przypadku alarmu dojedzie do obiektu w czasie nie d ł u ż szym, ni ż 5 minut, e) niezale ż nie od przes ł anych sygna łó w z lokalnego systemu alarmowego, codziennej kontroli monitorowanych obiekt ó w wykonywanych przez patrol interwencyjny, f) ochrona os ó b i mienia b ę dzie wykonywana w systemie monitoringu drog ą telefoniczn ą i radiow ą , ca ł odobowo we wszystkie dni tygodnia i roku, g) Wykonawca powinien mie ć ca ł odobowo dzia ł aj ą cy system nadzoru i koordynacji oraz posiada ć wyposa ż enie zgodne z prawem niezb ę dne do pe ł nienia nadzoru, a w razie potrzeby do udzielenia wsparcia pracownikom chronionego obiektu, h) Wykonawca posiada w ł asn ą stacj ę monitoringu w Ko ł obrzegu, i) Wykonawca winien posiada ć wyposa ż enie w ś rodki łą czno ś ci i transportu do udzielenia w razie potrzeby wsparcia pracownikom chronionego obiektu, j) Wykonawca posiada sta ł e łą cze telefoniczne z Policj ą i Stra żą Po ż arn ą gwarantuj ą c ą natychmiastowy kontakt w sytuacjach kryzysowych..

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zam ó wie ń uzupe ł niaj ą cych:   tak.

•    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•    Ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym stadionu sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w godzinach otwarcia obiektu tj.: od 6.30 do 22.30 we wszystkie dni miesiąca. Po zamknięciu obiektu tj od 22.30 do 06.30 monitoring elektroniczny całego obiektu.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  79.71.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę z ł o ż enie oferty cz ęś ciowej:   nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę z ł o ż enie oferty wariantowej:   nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•    III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•    a) posiadają własną monitoringową i dyspozytorską łączność radiową, gwarantującą odbiór sygnałów radiowych z ochranianych obiektów oraz bezpośredni kontakt agentów ochrony z bazą oraz grupami interwencyjnymi, b) posiadają w rejonie działania, w którym znajdują się obiekty Zamawiającego stałe (kablowe) łącze z policją oraz strażą pożarną gwarantujące możliwość niezakłóconej łączności w sytuacjach zagrożeń.

•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•    a) zatrudniają na terenie Kołobrzegu minimum jednego pracownika ochrony fizycznej z licencją II stopnia, który będzie sprawował bezpośredni nadzór nad ochroną obiektów Zamawiającego b) zatrudniają pracowników ochrony fizycznej z licencją I stopnia w ilości zapewniającej ochronę obiektów Zamawiającego, c) posiadają w rejonie działania, w którym znajdują się obiekty Zamawiającego minimum 2 grupy interwencyjne dysponujące co najmniej dwoma samochodami interwencyjnymi,

•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•    Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wystawioną/y przez zakład ubezpieczeń mający siedzibę lub oddział na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wymaga się sumy ubezpieczenia w wysokości co najmniej 500.000 zł na jeden przypadek ubezpieczeniowy. W przypadku opłaty polisy przelewem, należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

•    koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz wykonanych, a w przypadku ś wiadcze ń okresowych lub ci ą g ł ych r ó wnie ż wykonywanych, dostaw lub us ł ug w zakresie niezb ę dnym do wykazania spe ł niania warunku wiedzy i do ś wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up ł ywem terminu sk ł adania ofert albo wniosk ó w o dopuszczenie do udzia ł u w post ę powaniu, a je ż eli okres prowadzenia dzia ł alno ś ci jest kr ó tszy - w tym okresie, z podaniem ich warto ś ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorc ó w, oraz za łą czeniem dokumentu potwierdzaj ą cego, ż e te dostawy lub us ł ugi zosta ł y wykonane lub s ą wykonywane nale ż ycie

wykaz os ó b, kt ó re b ę d ą uczestniczy ć w wykonywaniu zam ó wienia, w szczeg ó lno ś ci odpowiedzialnych za ś wiadczenie us ł ug, kontrol ę jako ś ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do ś wiadczenia i wykszta ł cenia niezb ę dnych dla wykonania zam ó wienia, a tak ż e zakresu wykonywanych przez nie czynno ś ci, oraz informacj ą o podstawie do dysponowania tymi osobami

o ś wiadczenie, ż e osoby, kt ó re b ę d ą uczestniczy ć w wykonywaniu zam ó wienia, posiadaj ą wymagane uprawnienia, je ż eli ustawy nak ł adaj ą obowi ą zek posiadania takich uprawnie ń

op ł acon ą polis ę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj ą cy, ż e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ś ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia ł alno ś ci zwi ą zanej z przedmiotem zam ó wienia

•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z w ł a ś ciwego rejestru, je ż eli odr ę bne przepisy wymagaj ą wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze ś niej ni ż 6 miesi ę cy przed up ł ywem terminu sk ł adania wniosk ó w o dopuszczenie do udzia ł u w post ę powaniu o udzielenie zam ó wienia albo sk ł adania ofert, a w stosunku do os ó b fizycznych o ś wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne za ś wiadczenie w ł a ś ciwego naczelnika urz ę du skarbowego potwierdzaj ą ce, ż e wykonawca nie zalega z op ł acaniem podatk ó w lub za ś wiadczenie, ż e uzyska ł przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz ł o ż enie na raty zaleg ł ych p ł atno ś ci lub wstrzymanie w ca ł o ś ci wykonania decyzji w ł a ś ciwego organu - wystawione nie wcze ś niej ni ż 3 miesi ą ce przed up ł ywem terminu sk ł adania wniosk ó w o dopuszczenie do udzia ł u w post ę powaniu o udzielenie zam ó wienia albo sk ł adania ofert

aktualne za ś wiadczenie w ł a ś ciwego oddzia ł u Zak ł adu Ubezpiecze ń Spo ł ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ł ecznego potwierdzaj ą ce, ż e wykonawca nie zalega z op ł acaniem sk ł adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo ł eczne, lub potwierdzenie, ż e uzyska ł przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz ł o ż enie na raty zaleg ł ych p ł atno ś ci lub wstrzymanie w ca ł o ś ci wykonania decyzji w ł a ś ciwego organu - wystawione nie wcze ś niej ni ż 3 miesi ą ce przed up ł ywem terminu sk ł adania wniosk ó w o dopuszczenie do udzia ł u w post ę powaniu o udzielenie zam ó wienia albo sk ł adania ofert

aktualn ą informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre ś lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawion ą nie wcze ś niej ni ż 6 miesi ę cy przed up ł ywem terminu sk ł adania wniosk ó w o dopuszczenie do udzia ł u w post ę powaniu o udzielenie zam ó wienia albo sk ł adania ofert

aktualn ą informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre ś lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawion ą nie wcze ś niej ni ż 6 miesi ę cy przed up ł ywem terminu sk ł adania wniosk ó w o dopuszczenie do udzia ł u w post ę powaniu o udzielenie zam ó wienia albo sk ł adania ofert

•    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt ó rym ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ą cy, ż e:

•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatk ó w, op ł at, sk ł adek na ubezpieczenie spo ł eczne i zdrowotne albo ż e uzyska ł przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz ł o ż enie na raty zaleg ł ych p ł atno ś ci lub wstrzymanie w ca ł o ś ci wykonania decyzji w ł a ś ciwego organu - wystawiony nie wcze ś niej ni ż 3 miesi ą ce przed up ł ywem terminu sk ł adania wniosk ó w o dopuszczenie do udzia ł u w post ę powaniu o udzielenie zam ó wienia albo sk ł adania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si ę o zam ó wienie - wystawiony nie wcze ś niej ni ż 6 miesi ę cy przed up ł ywem terminu sk ł adania wniosk ó w o dopuszczenie do udzia ł u w post ę powaniu o udzielenie zam ó wienia albo sk ł adania ofert

•    III.4.3.2)  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:  nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ę dzie aukcja elektroniczna:   nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kolobrzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38 Sekretariat.

IV.4.4) Termin sk ł adania wniosk ó w o dopuszczenie do udzia ł u w post ę powaniu lub ofert:   17.12.2010 godzina 11:30, miejsce: Sekretariat MOSiR.

IV.4.5) Termin zwi ą zania ofert ą :   okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk ł adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa ż nienie post ę powania o udzielenie zam ó wienia, w przypadku nieprzyznania ś rodk ó w pochodz ą cych z bud ż etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ą cych zwrotowi ś rodk ó w z pomocy udzielonej przez pa ń stwa cz ł onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt ó re mia ł y by ć przeznaczone na sfinansowanie ca ł o ś ci lub cz ęś ci zam ó wienia:   nie

 


 

Do pobrania:

1.Ogłoszenie ,Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,projekt umowy - samorozpakowujące się archiwum

2.Ogłoszenie ,Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,projekt umowy - skompresowane(zip).

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.