Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Stworzenie i instalację portalu internetowego.

Archiwum przetargi/sprzedaż

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
78-100 Kołobrzeg
ul. Łopuskiego 38ZAPYTANI E OFERTOWE


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu działając na podst. art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Stworzenie i instalację portalu internetowego.


INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.

1. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres Wykonawcy lub pieczątkę firmową,

 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

 • wartość oferty - wypełniony formularz ofertowy

 • datę sporządzenia i podpis Wykonawcy.

 • warunki serwisu przez rok po wykonaniu projektu

 • koncepcja atrakcyjności wizualnej strony

2. Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje:warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy lub dokumenty np. upoważnienie do podpisania umowy, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z KRS itd.

3. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w formie pisemnej, ręcznie długopisem, elektronicznej lub w postaci wydruku komputerowego. Wszystkie dołączone do oferty dokumenty w tym załączniki muszą być również opatrzone pieczątką firmową oraz zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie będzie to wynikało to z innych załączonych dokumentów.

4. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, kuriera bądź złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego.

5. Miejsce składania ofert: sekretariat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg lub na adres e-mail b.wacior@mosir.kolobrzeg.pl

6. Osobą uprawniona do kontaktów z Wykonawcami jest Bartosz Wącior tel. 608 205 749

e-mail b.wacior@mosir.kolobrzeg.pl

7. Termin składania ofert: do dnia 14 .02 . 2011 do godz. 7:00.

8. Wybór z ofert zgodnych ze specyfikacją nastąpi w oparciu o kryterium:

 • [65%] Cena

 • [35%] Jakość

9 . Ocena jakości będzie dokonana przez komisję konkursową. Zostaną uwzględnione następujące parametry:

 • [0-4%] animacja menu i przejść miedzy stronami

 • [0-4%] animowane elementy marketingowe 

 • [0-8%] atrakcyjne intro

 • [0-19%] przedstawiona koncepcja atrakcyjności wizualnej

10. Dokumenty załączone do zapytania ofertowego:

 • formularz ofertowy

 • specyfikacja strony

 • koncepcja wizualna (3 pliki jpg)


Do pobrania:

Skompresowane załączniki i zapytanie ofertowe.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.