Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i serwis uniwersalnego odkurzacza

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

 

ZNAK SPRAWY: CSIR.223.2.59.2016.AG                                  Kołobrzeg dn. 25.10.2016r.

                                       

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro na:

„Dostawa i serwis uniwersalnego odkurzacza dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji   w Kołobrzegu wraz z dostawą/sprzedażą urządzenia  

 

I.     Zamawiający:

Gmina Miasto Kołobrzeg Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

 

II.    Adres Zamawiającego:

Ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38

78 – 100 Kołobrzeg

     NIP: 671-15-98-590

     Tel/fax.: 94 355 13 84

     

 

III.     Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Artur Gliszczyński

Tel.:606 307 762 , e-mail: a.gliszczynski@mosir.kolobrzeg.pl

 

       VI. Przedmiot zamówienia:

„Dostawa i serwis kompletnego uniwersalnego odkurzacza dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji   w Kołobrzegu”.

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy i serwisu kompletnego uniwersalnego odkurzacza. Urządzenie będą użytkowane w pasie technicznym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wykorzystywane głównie w okresie wiosennym i jesiennym do utrzymania porządku na terenach przyległych do MOSiR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cramer LS 5000 XP

Silnik-                                    Honda GX 160/4,8kM/3600 obr./min

Worek ma odpady-                 min.180litrów

Szerokość robocza-                min. 80 cm

Masa-                                     118 kg

Koła przednie mm-                2x 180/80

Koła tylne mm-                      2x 320/120

Napęd na koła-                       Tak

Hamulec postojowy-              Tak

Zbiornik paliwa-                     Tak

Wymiary (dł./szer./wys.)cm- 157/80/105

Szybki mechanizm opróżniania worka

Płynna regulacja napędu

Przekładnia hydrauliczna(do przodu i do tyłu)

Wzmocniony uchwyt

Gwarancja   min. 24 m-ce

Serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym

Dodatkowe obowiązki wykonawcy w związku z realizacją zamówienia -

przeszkolenie dwóch pracowników MOSiR w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu

 

V. Termin realizacji i płatność:

do dnia .21.11. 2016 r.

Płatność za usługę   będzie następować, na podstawie faktury w terminie 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu

1.    O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

następujące warunki:

a)             posiadają osobowość prawną,

b)             są firmą zarejestrowaną w Polsce i prowadzącą działalność na jej terenie,

VII. Kryterium oceny ofert:

      Cena – 100%

 

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy   zastosowaniu wzoru:

L iczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

 

Algorytm : C=   %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

 

VIII. Termin składania ofert:

Do dnia .08.11.2016 r. do godz. 10.00

Ofertę w formie wypełnionego „Formularza ofertowego” zawierającą łączną cenę brutto dostawy urządzenia z wyposażeniem    i warunki gwarancji i serwisu wraz z załącznikiem nr 1  należy składać do dnia .08.11.2016 r. godz.10.00 osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną

na adres a.gliszczynski.@mosir.kolobrzeg.pl

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

Załączniki:

1)                   „Formularz ofertowy” - Zał. nr 1do wypełnienia

 

 

 

UWAGA: Złożenie zapytania ofertowego, jak też i otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej, nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Gminę Miasto Kołobrzeg Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez nią umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania zapytania lub jego unieważnienia, bez podania przyczyny.   Zamawiający na etapie badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących w/w zapytania.

Spośród złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę.

 


Do pobrania:

 

Formularz ofertowy, zapytanie ofertowe.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.