Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIECIU - Dostawa i wymiana urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz ich montaż w kompleksie Milenium Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu(BZP 220837 - 2013)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

 

 

 

Kołobrzeg, 14 listopada 2013

CK.271.4.2013.KJG

 

 

 

 

 

 INFORMACJA

o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Działajac na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym                    w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wymianę urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz ich montaż w Kompleksie Milenium Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                 w Kołobrzegu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przetarg przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował sie kryterium ceny – 100 %. W przetargu mogli wziąć udział wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust.1 i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Na przetarg wpłynęły 3 oferty.

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko                                          oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja

 

1.

Przedsiębiorstwo "MONITOR" Piotr Maziarz, Piotr Renczyński

ul. Spółdzielcza 5/5, 75-205 Koszalin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

 

60,68

2.

KONSORCJUM FIRM:

PATRONIC Jolanta Pawlik ul. A. Mickiewicza 24

70-383 Szczecin – lider Konsorcjum

TAMPER Sp. z o.o. ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra – członek Konsorcjum

Wykonawca wykluczony na podst. art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p., oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 24 ust. 4 ustawy P.z.p.

 

-

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON S.A. ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

 

100,00

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta Nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON S.A. z siedzibą przy ul. Przestrzennej 6, 70-800 Szczecin odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz                    w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza                      w oparciu o podane w Specyfikacji kryterium wyboru.

 

INFORMACJA O WYKONAWCY WYKLUCZONYM Z POSTĘPOWANIA:

 

  Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy wykluczono Wykonawcę KONSORCJUM FIRM: PATRONIC - TAMPER , ponieważ nie wykazał on spełnienia warunków udziału w postępowaniu.                           
Wykonawca zobligowany był złożyć wraz z ofertą, zgodnie z Rozdziałem VI ust. 1 pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega                          z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie i potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe dokumenty zgodnie z Rozdziałem VII ust. 1 SIWZ, w przypadku składania oferty wspólnej, zobowiązany był złożyć każdy ze wspólników oddzielnie.            
 
 Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy wezwał Wykonawcę tj. lidera Konsorcjum do uzupełnienia brakującego dokumentu wystawionego dla uczestnika Konsorcjum tj. Firmy TAMPER Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kupieckiej 21.                       
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie uzupełnił brakujący dokument. Jednakże z zaświaczenia wydanego przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze wynika, iż Firma TAMPER Sp. z o.o. posiada zaległości podatkowe wobec tego organu.
 W związku z powyższym zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 oraz w związku z art. 23 ust 1 i 2 ustawy zamawiający zobowiązany był wykluczyć Konsorcjum z przedmiotowego postępowania.   

W następstwie powyższego oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania, została odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy P.z.p.

 

   Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, dlatego też termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą ustala się na dzień 21 listopada 2013 roku.

 

 

 

 

Andrzej Bejnarowicz

Dyrektor

 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.