Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa paliw do samochodów i innych urządzeń

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

ZNAK SPRAWY : DT.072.1.54.2016.MR

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na :

 

„D ostawa paliw do samochodów i innych urządzeń

 

 

Zamawiający .

 

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KOŁOBRZEGU

ul . Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-15-98-590

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa w roku 2017, obejmujące :
1. Sukcesywną dostawę paliwa  dla pojazdów i maszyn Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul . Łopuskiego 38, w  następującym asortymencie :
a) Olej napędowy -   szacunkowo 6200 litrów
b) Benzyna PB -95 - szacunkowo 6900 litrów


  2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy paliwa o jakości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie normami .
3. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego

 

Termin realizacji

 

Zadanie należy wykonać w następującym terminie:

 

od 01..01.2017 do   31.12.2017

 

Opis warunków udziału w postępowaniu

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące :

1)       posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;

2)       posiadania wiedzy i doświadczenia ;

 

3)       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ;

4)       sytuacji ekonomicznej i finansowej ;

 

Kryterium oceny ofert :

1.       Cena – 80%

2.       Odległość stacji od Stadionu Piłkarskiego przy ul . Śliwińskiego 10 w Kołobrzegu – 20%

 

W w / w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy   zastosowaniu wzoru :

L iczba punktów C = ( cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 80 pkt

+ najniższa odległość stacji od stadionu piłkarskiego przy ul . Śliwińskiego 1, podana w metrach x 20 pkt ) x 100%

 

Algorytym : C =  

 

gdzie :

 

CN – cena najniższej oferty

CB – cena badanej oferty

NO – najbliższa odległość [ m ]

BO – badana odległość [ m ]

 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt .

 

Sposób przygotowania i składania oferty

 

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy ). Ofertę sporządzić należy w języku polskim , w formie pisemnej , na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem .

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną . Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR , ul . Łopuskiego 38, Kołobrzeg ), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa paliw do samochodów i innych urządzeń ) lub pocztą elektroniczną na adres m.rekas @mosir.kolobrzeg.pl ( z informacją w temacie e – mail : np .„ ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa paliw do samochodów i innych urządzeń”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.12.2016 r . do godz .10:00.

Informacje

-                                  Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu .

-                                     Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane .

-                                     Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone .

-                                   Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia .

-         Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marek Rękas, tel . 94 355 14 03 , e - mail : m.rekas@mosir.kolobrzeg.pl

 


Do pobrania:
Zapytanie ofertowe, projekt umowy, formularz ofertowy, opis przedmiotu zamówienia.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.