Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O WYBORZE - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 3 (BZP 3502 - 2017)

Zamówienia Publiczne

Kołobrzeg, dnia 02 luty 2017 r.

                                                                      Uczestnicy postępowania

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ochronę budynków, osób
i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kołobrzegu.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Agencja Ochrony „LEX-CRIMEN” Sp. z o.o. ul. Brzozowa 27, 75-136 Koszalin cena
1 041 753,91 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Jedyna oferta spełniająca wymogi określone w SIWZ.

Ocena ofert:

Agencja Ochrony „LEX-CRIMEN” Sp. z o.o. ul. Brzozowa 27, 75-136 Koszalin – ocena wg kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: L = C + D+ T+I = 60+20+15+5=100 pkt.  

 

2.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zam ówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został odrzucona oferta:

EKOTRADE Sp. z o.o. ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa Przedstawicielstwo
w Szczecinie.

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Uzasadnienie: Jak wynikało z postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymagał do oceny ofert złożenia wraz z ofertą załącznika nr 6. Oferta firmy EKOTRADE została złożona bez wymaganego załącznika. W dniu 20.01.2017 r. Zamawiający wezwał firmę EKOTRADE do uzupełnienia brakującego dokumentu.
W wyznaczonym terminie, tj. w dniu 27.01.2017 r. Wykonawca uzupełnił brakujący dokument, który był niezgodny z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dostarczony dokument z wymaganych trzech oświadczeń zawiera dwa oświadczenia podpisane przez wykonawcę, natomiast trzecie oświadczenie nie zawiera wymaganego podpisu Wykonawcy. Oświadczenie to miało istotny wpływ na merytoryczną treść oferty.
W tym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę treść art. 89 ust. 1 pkt 2 P.z.p. ("zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3"), należało odrzucić ofertę nr 1 złożoną przez EKOTRADE sp. z o.o.

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zam ówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1)    EKOTRADE Sp. z o.o. ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa Przedstawicielstwo
w Szczecinie cena 1 051 694,40 zł brutto

2)    Agencja Ochrony „LEX-CRIMEN” Sp. z o.o. ul. Brzozowa 27, 75-136 Koszalin cena
1 041 753,91 zł brutto

 

 

Termin zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą może zostać zawarta w terminie po dniu 07 luty 2017 r.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.