Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup zmywarek do posadzek zasilanych bateryjnie ( 2 szt. ) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu wraz z dostawą urządzenia

Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

Kołobrzeg dn. 10.02.2017r.

OS.223.2.2.2.2017.AG

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro na:

Zakup zmywarek do posadzek zasilanych bateryjnie ( 2 szt. ) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu wraz z dostawą urządzenia

  1. Zamawiający:

Gmina Miasto Kołobrzeg z siedzibą przy ul. Ratuszowej 13, 78-100 Kołobrzeg, NIP 6711698541

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu , ul. Łopuskiego 38 78-100 Kołobrzeg

  1. Adres Zamawiającego:

Ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38

78 – 100 Kołobrzeg

Tel/fax.: 94 355 13 84


  1. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Artur Gliszczyński

Tel.:606 307 762 , e-mail: a.gliszczynski@mosir.kolobrzeg.pl


VI. Przedmiot zamówienia:

Zakup zmywarek do posadzek zasilanych bateryjnie ( 2 szt. ) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu”.

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu zmywarek do posadzek zasilanych bateryjnie ( 2 szt. ) .Urządzenia będą użytkowane na Basenie Milenium SPA oraz Stadionie Piłkarskim Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.Opis przedmiotu zamówienia

Zmywarka RUBY 45 BT

Szerokość czyszczenia - 450 mm

Szerokość ssawy - 790 mm

Wydajność teoretyczna - 1800 m 2 / h

Typ napędu - automat

Nachylenie max. – 2 %

Silnik ssania – 570 W

Zbiornik na czystą wodę – 40 l

Zbiornik zanieczyszczeń- 45 l

Baterie – 24 V,110 Ah

Masa baterii – 78 kg

Poziom bezpieczeństwa – Ipx 3

Poziom hałasu – 67,6 dB(A)


Gwarancja min. 24 m-ce

Serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym

Dodatkowe obowiązki wykonawcy w związku z realizacją zamówienia -

przeszkolenie czterech pracowników MOSiR w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu


V. Termin realizacji i płatność:

do dnia .14.03. 2017 r.

Płatność za usługę będzie następować, na podstawie faktury w terminie 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu

  1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

następujące warunki:

  1. posiadają osobowość prawną,

  2. są firmą zarejestrowaną w Polsce i prowadzącą działalność na jej terenie,

VII. Kryterium oceny ofert:

Cena – 100%


W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

L iczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%


Algorytm : C= %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.


VIII. Termin składania ofert:

Do dnia .21.02. 2017 r. do godz. 10.00

Ofertę w formie wypełnionego „Formularza ofertowego” zawierającą łączną cenę brutto dostawy urządzeń z wyposażeniem i warunki gwarancji i serwisu wraz z załącznikiem nr 1  należy składać do dnia .21.02. 2017 r. godz.10.00 osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną

na adres a.gliszczynski.@mosir.kolobrzeg.pl
Załączniki:

  1. „ Formularz ofertowy” - Zał. nr 1do wypełnienia
UWAGA: Złożenie zapytania ofertowego, jak też i otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej, nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Gminę Miasto Kołobrzeg Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez nią umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania zapytania lub jego unieważnienia, bez podania przyczyny. Zamawiający na etapie badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących w/w zapytania.

Spośród złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę.


Do pobrania:
Zapytanie ofertowe, opis przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy, projekt umowy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.