Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania „Remont dachu Hali Milenium”.

Archiwum ofert pracy

   

Kołobrzeg, dnia 19.05.2009 r.

 

ZAPROSZENIE

 

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. Nr 164, poz. 1163 z dnia 14 września 2006 r, z późn. zm.).

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm).

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38, tel. (094) 35-513-84

e-mail:   sekretariat.mosir@post.pl

 

Zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania „Remont dachu Hali Milenium”.

 

Przedmiot zamówienia

 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania „Remont dachu Hali Milenium”.

 

Zakres rzeczowy opracowania

 

            Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie branży budowlanej związanej z budową hal i obiektów sportowych i rekreacyjnych wielkogabarytowych.

 

Wymagania jakie powinien spełniać oferent :

- w ofercie należy określić proponowaną wysokość wynagrodzenia. Wartość tę należy podać w procentach od całkowitej wartości zamówienia, wliczając w to podatek VAT.

- posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu. Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone wykazem nadzorowanych robót

- przedstawić minimum jedną referencję na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie zbliżonym do realizowanego zadania (dach pokryty pianką poliuretanową)

- do oferty należy dołączyć kopię decyzji o przyznaniu uprawnień oraz kopie aktualnego zaświadczenia o przynależności do izby budowlanej.

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

Dopuszcza się składanie ofert obejmujących wyłącznie całość zakresu zamówienia. Wysokość wynagrodzenia stanowi jedyne kryterium wyboru oferenta.

 

Termin wykonania

Rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Zakończenie – do rozliczenia (odbiór końcowy) tj. do 31.07.2009

 

Ofertę należy złożyć drogą korespondencyjną lub osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38, do dnia 05 czerwca 2009 r do godziny 10.00. w sekretariacie MOSiR

Oferta powinna zawierać informacje o Wykonawcy, niezbędne w celu zawarcia umowy. Ponadto powinna być opatrzona tytułem: „Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania „Remont dachu hali Milenium”.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05 czerwca 2009 o godz. 12 00 w małej sali konferencyjnej.

 

Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego, upoważniony jest Główny Mechanik, Marek Rękas:    tel. (094) 355-13-84.

 

Do pobrania:

1.Projekt umowy,formularz ofertowy,treść ogłoszenia.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.