Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Kompleksowa naprawa układu technologii uzdatniania wody basenowej i szczelności niecki basenu rekreacyjnego (BZP - 61852 - 2013)

Archiwum Zamówień Publicznych

Ogłoszenie powiązane:

Og ł oszenie nr 61852-2013 z dnia 2013-02-14 r.  Ogłoszenie o zamówieniu - Kołobrzeg
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu szeregu prac niezbędnych do uzyskania pełnej sprawności układu technologii uzdatniania wody basenowej i szczelności niecki basenu rekreacyjnego.
Termin składania ofert: 2013-02-28

 

Kołobrzeg: Kompleksowa naprawa układu technologii uzdatniania wody basenowej i szczelności niecki basenu rekreacyjnego..
Numer ogłoszenia: 92152 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w BZP: 61852 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 36/38, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 94 35 51 400, faks 0 94 35 51 404.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Kompleksowa naprawa układu technologii uzdatniania wody basenowej i szczelności niecki basenu rekreacyjnego...

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu szeregu prac niezbędnych do uzyskania pełnej sprawności układu technologii uzdatniania wody basenowej i szczelności niecki basenu rekreacyjnego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  45.33.00.00-9, 45.33.24.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  07.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• SWIMMINGPOOLS-BASENY Grażyna Aftanas, ul. Grota Roweckiego 5, 58-260 Bielawa, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia  (bez VAT): 300000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:  118941,00

Oferta z najniższą ceną:  118941,00 / Oferta z najwyższą ceną: 244155,00

Waluta:  PLN.

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.