Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIECIU - Świadczenie usług w zakresie przygotowania i podawania posiłków dla gości Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w oparciu o dzierżawę pomieszczeń Ośrodka(2014/S 018-028)

Archiwum Zamówień Publicznych

   

 

Kołobrzeg, 05.03.2014

CSiR.271.1.2014.KJG

 

 INFORMACJA

o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Działajac na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym                    w trybie przetargu nieograniczonego na ś wiadczenie usług w zakresie przygotowania                            i podawania posiłków dla gości Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu                      w oparciu o dzierżawę pomieszczeń Ośrodka   dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przetarg przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się kryterium ceny – 100 %. W przetargu mogli wziąć udział wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust.1            i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Na przetarg wpłynęła 1 oferta.

 

Wykaz złożonych ofert:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja

 

1.

Restauracja „DIAMENT” Ewa Polanowska

ul. Borkowska 6, 78-132 Grzybowo

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

 

 

100,00

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta Nr 1 złożona przez Restaurację "DIAMENT" Ewa Polanowska z siedzibą              w Grzybowie przy ul. Borkowskiej 6 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w Specyfikacji kryterium wyboru.

 

 

   Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit.a) ustawy może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, dlatego też termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą ustala się na dzień 7 marca 2014 roku.

 

 

 

Andrzej Bejnarowicz

Dyrektor

 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu

 

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.