Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O WYBORZE - OCHRONA BUDYNKÓW, OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 11435 - 2016)

Archiwum Zamówień Publicznych

  CSiR.271.1.2016.KJG                                                                                          Kołobrzeg, dnia 10.02.2016

OGŁOSZENIE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu na ochronę budynków, osób i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164) niniejszym informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Ochrona budynków, osób i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu " dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, złożoną przez wykonawcę EKOTRADE Sp. z o.o. ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa Przedstawicielstwo w Szczecinie Al. 3 Maja 22, 70-215 Szczecin.

Wykonawca ten zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 560.607,00 zł brutto i otrzymał maksymalną liczbę punktów w obu kryteriach.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu                       o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Termin podpisania umowy z wybranym wykonawcą wyznaczono na dzień 15.02.2016 r.

 

Jednoczenie realizując zapis art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, poniżej przekazuję informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja oferty

1.

EKOTRADE Sp. z o.o.

ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa

Przedstawicielstwo w Szczecinie

Al. 3 Maja 22, 70-215 Szczecin

Cena oferty: 80,00 pkt

Kryteria pozacenowe:

Doświadczenie wykonawcy 20 pkt

RAZEM: 100,00 pkt.

Oferta w kolejności:   1

2.

Agencja Ochrony ,,LEX-CRIMEN"

Sp. z o.o. ul. Brzozowa 27

75-136 Koszalin

Cena oferty: 79,67 pkt

Kryteria pozacenowe:

Doświadczenie wykonawcy 20 pkt.

RAZEM: 99,67 pkt.

Oferta w kolejności:   2

 

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka

 Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Andrzej Bejnarowicz

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.