Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 272775 - 2013)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg, 24 grudnia 2013

CK.271.6.2013.KJG

 

 INFORMACJA

o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej

Działajac na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przetarg przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się kryterium ceny – 100 %. W przetargu mogli wziąć udział wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust.1 i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Na przetarg wpłynęły 3 oferty.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko                                          oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert
Punktacja

 

1.

"EKOTRADE" Sp. z o.o.

ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa

Przedstawicielstwo w Szczecinie

Al. 3 Maja 22, 70-215 Szczecin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

 

70,50

2.

Agencja Ochrony "LEX-CRIMEN"

Spółka z o.o.

ul. Brzozowa 27, 75-136 Koszalin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

 

100,00

3.

KONSORCJUM FIRM:

WACHTA II SECURITY Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 10/201, 78-100 Kołobrzeg – LIDER KONSORCJUM

DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o.

ul. N. M. Panny 5e, 59-220 Legnica - CZŁONEK KONSORCJUM

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

 

 

84,18

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta Nr 2 złożona przez Agencję Ochrony "LEX-CRIMEN" Spółka            z o. o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Brzozowej 27 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane                    w Specyfikacji kryterium wyboru.

   Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia                    o wyborze najkorzystniejszej oferty, dlatego też termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą ustala się na dzień 31 grudnia 2013 roku.

 

DYREKTOR ds. Technicznych

Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

 

Jacek Banasiak

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.