Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Utrzymanie czystości I porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść I dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 489562 - 2012)

Archiwum Zamówień Publicznych

   

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 489562-2012 z dnia 2012-12-04 r.  Ogłoszenie o zamówieniu - Kołobrzeg
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu czystości i porządku całego obszaru pasa technicznego wraz z infrastrukturą komunikacyjną i małą architekturą (wydmy, plaża, dojścia i zejścia na plażę, zjazdy...
Termin składania ofert: 2012-12-18

 

Kołobrzeg: Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
Numer ogłoszenia: 532816 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w BZP: 489562 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 36/38, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 94 35 51 400, faks 0 94 35 51 404.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu czystości i porządku całego obszaru pasa technicznego wraz z infrastrukturą komunikacyjną i małą architekturą (wydmy, plaża, dojścia i zejścia na plażę, zjazdy techniczne, zjazd dla niepełnosprawnych, mini mola,, umocnienia hydrotechniczne) w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  90.68.00.00-7, 90.62.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  28.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia  (bez VAT): 520000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:  514512,00

Oferta z najniższą ceną:  514512,00 / Oferta z najwyższą ceną: 710216,64

Waluta:  PLN.© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.