Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 366593 - 2016)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

Kołobrzeg, 19 grudnia 2016 r.

 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

 

Uczestnicy postępowania

 

 

 

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Ochronę budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawcy wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

 

1.     Czym jest i na jakich zasadach działa Zintegrowany System Ratownictwa Miasta Kołobrzeg (zwany w dalszej części pisma Systemem).

Odp. Celem utworzenia Zintegrowanego Systemu Ratowniczego jest połączenie
i racjonalne wykorzystanie sił i środków możliwych do użycia w czasie działań ratowniczych pod wspólną organizacją i kierownictwem bez naruszania wewnętrznych struktur organizacyjnych uczestników systemu ratowniczego. Udział w Zintegrowanym Systemie Ratowniczym jest dobrowolny, potwierdzony aktem przystąpienia do systemu i polega na partnerskiej współpracy uczestników systemu mającej na celu niesienie pomocy poszkodowanym i ograniczenie zniszczeń i strat.

2.     Jakie wymogi i wytyczne musi spełnić podmiot aby być włączonym do ww. Systemu.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że wymogi i wytyczne, jakie musi spełniać podmiot, aby być włączony do Systemu określane są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Kołobrzegu.

3.     Jaki jest cel Zamawiającego w wymaganiu włączenia podmiotu do Systemu skoro wymaga od wykonawcy współpracy z Policją i Strażą Miejską a także innymi służbami.

Odp. Zamawiający określił opis przedmiotu zamówienia i warunki jakie muszą spełniać podmioty, które będą realizowały usługę według zobiektywizowanych aktualnych potrzeb.   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką podległą Urzędowi Miasta w Kołobrzegu, na jego obiektach realizowane są niektóre działania związane z obroną cywilną, czy klęskami żywiołowymi. Ponadto jest jednostką, na której obiektach organizowane są imprezy masowe. W przypadku zaistnienia takiej konieczności Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poprzez firmę realizującą usługę dozoru obiektów ma możliwość użycia większej ilości sił i środków ratowniczych
w krótkim czasie. W związku z powyższym, powyższy wymóg SIWZ uzasadniony jest specyfiką przedmiotu zamówienia i bieżącymi potrzebami i wymogami zamawiającego.

4.     W jakim terminie może nastąpić włączenie do Systemu, czy zamawiający dopuszcza okres przejściowy na czas po złożeniu wniosku o włączenie do faktycznego włączenia podmiotu do Systemu.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że termin włączenia do Systemu określany jest przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Kołobrzegu. Zamawiający, mając na uwadze równe traktowanie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia nie dopuszcza okresu przejściowego i powyższy wymóg musi być spełniony na etapie składania ofert przez wszystkich wykonawców.

5.     Czy zamawiający będzie udzielał pomocy i pośrednictwa w celu sprawnego włączenia do Systemu.

Odp. Zamawiający nie będzie pośredniczył w celu sprawnego włączenia do Systemu poszczególnych wykonawców. Jeśli Wydział Zarządzania Kryzysowego w związku ze złożeniem wniosku o włączenie do Systemu przez któregokolwiek z wykonawców zwróci się do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z prośbą o udzielenie niezbędnych informacji to w tym zakresie zamawiający ich udzieli.

6.     Czy Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu usługi, w przypadku jeśli łączna cena złożonej oferty znacząco przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na to zamówienie.

Odp. Nie.

7.     W jaki sposób konwojowane środki pieniężne będą zabezpieczane, np. czy będą one w bezpiecznych kopertach, które zobowiązani będziemy przewozić do wskazanej przez Zamawiającego wrzutni czy w inny sposób – prosimy o jego sprecyzowanie.

Odp. Konwojowane środki pieniężne będą przekazywane w bezpiecznych kopertach.

 

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

 

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.