Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 1 - Modernizacja systemu CCTV do monitorowania imprez masowych w hali Milenium MOSiR w Kołobrzegu (BZP 168439 - 2013)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

 

Kołobrzeg 30 .08.2013

CK.271.3.2013.KJG

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizację systemu CCTV dla Hali Milenium w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu .

    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odpowiadając na poniższe pytania złożone przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu :

Pytanie nr 1:

W dokumentacji przetargowej pojawiają się rozbieżności w ilościach i typach kamer. Rozbieżności pomiędzy rysunkami technicznymi, przedmiarem robót oraz ogłoszeniem                     o zamówieniu i projektem umowy, wskazano w poniższej tabeli:

L.p.

Kamera

Rysunki techniczne

Przedmiar

Ogłoszenie i Projekt umowy

1

TYP1

11

8

-

2

TYP2

13

16

-

3

TYP3

2

2

-

4

TYP4

1

1

-

5

TYP5

4

4

-

6

TYP6

17

15

-

7

brak określenia typu

2

-

-

Razem

50

46

31

 

Prosimy o podanie dokładnych ilości i typów kamer, które należy ująć w ofercie.

 

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Prawidłowa ilość kamer została określona w przedmiarze. W załącznikach zestawienie typów kamer i skorygowane rysunki. W konsekwencji zmianie ulega zapis w opisie przedmiotu zamówienia i innych dokumentach z:

1) System kamer składający się z 31 kamer o wyłącznie cyfrowym przetwarzaniu obrazu                z wyjściem IP.

na:

1) System kamer składający się z 46 kamer o wyłącznie cyfrowym przetwarzaniu obrazu              z wyjściem IP.

 

Pytanie nr 2:

W związku z posiadaniem przez Zamawiającego systemu monitoringu wizyjnego imprez masowych na Stadionie piłkarskim w Kołobrzegu, który wraz z Halą widowiskowo-sportową tworzy kompleks sportowo rekreacyjnego, prosimy o odpowiedź, czy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązania:

- rezygnację z nowego dodatkowego serwera rejestrującego wraz z oprogramowaniem na potrzeby nowych kamer?

- podłączenie projektowanych kamer, poprzez istniejącą sieć LAN do istniejącego zespołu rejestratorów na Stadionie Piłkarskim w Kołobrzegu?

Takie rozwiązanie pozwoli zintegrować systemy monitoringu wizyjnego imprez masowych na Hali widowiskowo-sportowej i Stadionie piłkarskim oraz znacznie obniży koszty inwestycji.

 

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Ze względów bezpieczeństwa integracja prowadziłaby do uzależnienia funkcjonowania centrum rejestracji dwóch niezależnie funkcjonujących obiektów. Połączenie w pewnym zakresie jest wskazane, ale musi zostać zachowana niezależność funkcjonowania rejestracji.

Dodatkowo:
a) projektowane kamery mają większe wymagania niż system zainstalowany na stadionie,              a zamawiający nie dysponuje wiedzą, która potwierdzałaby, że rejestratory stadionowe mają wystarczające parametry do zwielokrotnienia ich obciążenia;
b) ulokowanie centrum rejestracji na stadionie wiązałoby się również z rozbudową infrastruktury sieciowej i innych elementów uwzględniajacych wydajność wymaganą przez projektowany system;
c) dołączenie do systemu stadionowego wiąże się się również z dokupieniem licencji dla każdej kamery i stanowiska podglądu;
d) włączenie kamer do rejestratorów systemu stadionowego nie daje rozszerzenia gwarancji na elementy rejestrujace systemu, prowadząc potencjalnie do zwielokrotnienia ich obciążenia.

Zamawiający nie jest przekonany o celowości technicznej integracji, ani o ograniczeniu kosztów wynikającym z integracji systemów.

Zamawiający z założenia traktuje obiekty jako samodzielne pod względem funkcjonalnym jak i administracyjnym.

W związku z tym odrzucamy wniesioną propozycję.

 

Pytanie nr 3 :

W związku z koniecznością dokładnej analizy dokumentacji projektowej prosimy                           o przesunięci terminu składania ofert do dnia 13.09.2013r.


Odpowiedź na pytanie nr 3 :

 

Z uwagi na dokonanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 10.09.2013 r. do godz. 9:30.

 

 

 

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Kołobrzegu

         

               Andrzej Bejnarowicz

 

 


Poprawiona dokumentacja projektowa...

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.